unesco bangkok 7 4 2558

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้อนุญาตให้ Dr. Gwang-Jo Kim ผู้อำนวยการสำนักงานยูเนสโก กรุงเทพฯ เข้าเยี่ยมคารวะเพื่อหารือเกี่ยวกับการดำเนินความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการกับองค์การยูเนสโก ในวันที่ 3 เมษายน 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องรับรองจันทรเกษม อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีสรุปผลการหารือ ดังนี้
1. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวต้อนรับ Dr. Gwang-Jo Kim ที่เดินทางมาเยือนกระทรวงศึกษาธิการ และในฐานะที่กระทรวงศึกษาธิการเป็นที่ตั้งของสำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษาฯ สหประชาชาติ จึงมีกิจกรรมความร่วมมือกับยูเนสโกในด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง
2. Dr. Gwang-Jo Kim ผู้อำนวยการสำนักงานยูเนสโก กรุงเทพฯ กล่าวขอบคุณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการที่อนุญาตให้เข้าเยี่ยมคารวะในครั้งนี้ พร้อมทั้งกล่าวขอบคุณรัฐบาลไทยที่ได้สนับสนุนการซ่อมแซมอาคาร 100 ปี หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงานยูเนสโก กรุงเทพฯ เป็นอย่างดี โดย Dr. Gwang-Jo Kim  ได้เข้าไปตรวจดูการซ่อมแซมอาคารยูเนสโก กรุงเทพฯ ด้วยตนเอง ทั้งนี้ Dr. Gwang-Jo Kim ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าหากเป็นไปได้อาจขอปรับรายการซ่อมแซมบางรายการ เช่น สีในประตูลิฟท์ และ ให้คงสภาพพื้นหินอ่อนในปัจจุบันของโถงต้อนรับแทนการเปลี่ยนเป็นพื้นปูกระเบื้องพีวีซี เพื่อความสะดวกในการดูแลและซ่อมแซมในอนาคต ซึ่ง Dr. Gwang-Jo Kim  ได้จัดเตรียมจดหมายแจ้งข้อมูลการขอเปลี่ยนรูปแบบการปรับปรุงอาคารสำนักงานองค์การยูเนสโกมามอบให้แก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเพื่อพิจารณาด้วย นอกจากนี้ Dr. Gwang-Jo Kim ยังกล่าวเพิ่มเติมว่าหากการปรับปรุงอาคารสำนักงานยูเนสโกแล้วเสร็จ ใคร่ขอเชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการไปร่วมพิธีเฉลิมฉลองอาคารสำนักงานยูเนสโกด้วย โดยยูเนสโกเตรียมที่จะเชิญผู้แทนจากองค์การระหว่างประเทศอื่น ๆ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเฉลิมฉลองด้วย
3. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ แจ้งให้ทราบว่าหากการเปลี่ยนแปลงไม่ได้กระทบกับวงเงิน และงบประมาณที่กระทรวงศึกษาธิการได้รับการจัดสรรเพื่อให้ปรับปรุงอาคารสำนักงานยูเนสโก กรุงเทพฯ ก็น่าจะสามารถปรับปรุงข้อตกลงในการดำเนินการได้ ในส่วนของคำเชิญของ Dr. Gwang-Jo Kim ที่ขอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเข้าร่วมพิธีเฉลิมฉลองอาคารสำนักงานยูเนสโกภายหลังการซ่อมแซมนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าหากไม่ติดภารกิจสำคัญยินดีที่จะไปร่วมพิธีเฉลิมฉลองดังกล่าว
4. นอกจากนี้ Dr. Gwang-Jo Kim  ได้กล่าวเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ ที่องค์การยูเนสโกจะจัดขึ้นในช่วงปี 2558 นี้ โดยจะมีการประชุมโลกด้านการศึกษา (World Education Forum) ที่จะจัดขึ้นในเดือนพฤษภาคมที่สาธารณรัฐเกาหลี และจะนำผลการประชุมที่ได้ไปนำเสนอที่การประชุมสหประชาชาติที่นครนิวยอร์ค สหรัฐอเมริกาด้วย สำหรับในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ประเทศไทยถือว่ามีบทบาทในการดำเนินการศึกษาที่เข้มแข็งมาก หากประเทศไทยประสงค์จะจัดกิจกรรมที่ต่อยอดจากการประชุมโลกด้านการศึกษาสำนักงานยูเนสโก กรุงเทพฯ เห็นว่าจะเป็นการเสริมสร้างบทบาทไทยในฐานะที่เป็นประเทศต้นกำเนิดเรื่องการศึกษาเพื่อปวงชนเมื่อปี พ.ศ.2533
5. Dr. Gwang-Jo Kim  ได้กล่าวสรุปว่ายูเนสโกเป็นองค์การระหว่างประเทศที่ดูแลเรื่องการศึกษาดังนั้น หากมีกิจกรรมที่ยูเนสโกสามารถร่วมดำเนินการเพื่อส่งเสริมการพัฒนาการศึกษาของไทย สำนักงานยูเนสโก กรุงเทพฯ มีความยินดีที่จะให้การสนับสนุน ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้แสดงความขอบคุณในเรื่องดังกล่าว

unesco bangkok2 7 4 2558
**************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
3 เมษายน 2558


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking