พิธีปิดโครงการการศึกษาไทยก้าวไกลสู่อาเซียน
วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2558
โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
กรุงเทพมหานคร
**********************************************

ac58 miracle final bangkok 23 3 2558

ศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีปิดโครงการ “การศึกษาไทยก้าวไกลสู่อาเซียน” และมอบรางวัลให้ผู้ชนะเลิศในกิจกรรมภายใต้โครงการฯ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2558 เวลา 14.30 น. ณ ห้อง Grand Ballroom โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่นกรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ กว่า 500 คน จากสถานศึกษาและหน่วยงานภาคีเครือข่ายทั่วประเทศ

ใน พิธีปิดโครงการ นางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้กล่าวรายงานสรุปการดำเนินโครงการ “การศึกษาไทยก้าวไกลสู่อาเซียน” ที่ได้เริ่มดำเนินการครั้งแรกระหว่างวันที่ 26 - 27 มกราคม 2558 ณ กรุงเทพมหานคร โดยมีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิด โครงการ จากนั้น ได้เดินทางไปจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในภูมิภาค เริ่มจากภาคเหนือ วันที่ 5 - 6 กุมภาพันธ์ 2558 ณ จังหวัดเชียงใหม่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 14 - 15 กุมภาพันธ์ 2558 ณ จังหวัดขอนแก่น และภาคใต้ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2558 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยกิจกรรมในทุกภาคประกอบด้วย อ่านต่อ Click..

กระทรวง ศึกษาธิการ บรรลุเป้าหมายในการจัดโครงการการศึกษาไทยก้าวไกลสู่อาเซียนในการสร้างเวที เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของนักเรียน นักศึกษา และครูผู้สอนให้มีทักษะในด้านต่าง ๆ บนพื้นฐานของค่านิยมหลัก 12 ประการเพื่อเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของอาเซียนและพลเมืองโลก ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จะได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องผ่านกิจกรรมที่หลากหลายของกระทรวงศึกษาธิการ ต่อไป

สรุปรายชื่อโรงเรียนและนักเรียนที่ได้รับรางวัล Click..

ac58 1 miracle final ac 23 3 2558****************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
23 มีนาคม 2558


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking