publicspeaking 2015 13 3 2558

กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมการพูดภาษาอังกฤษ (ประเทศไทย) จัดการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับชาติ รอบชิงชนะเลิศ ประจำปี 2558 ณ ห้องกมลทิพย์  บอลรูม โรงแรมสุโกศล กรุงเทพฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา

โดยในรอบชิงชนะเลิศมีผู้เข้าแข่งขัน จำนวน 12 ราย สำหรับ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวฐิตารีย์ ลภนะพันธุ์ จากมหาวิทยาลัยมหิดล รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นายนันท์ธนิก ตันติวัสดาการ จากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่  นางสาวธัญชนก นิพพานนท์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล โดยผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจะได้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขันในระดับนานาชาติ ในระหว่างวันที่ 11-15 พฤษภาคม 2558 ณ สหราชอาณาจักร

publicspeaking 2015 2 13 3 2558 horz

ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการได้ร่วมมือสมาคมการพูดภาษาอังกฤษ (ประเทศไทย)จัดการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับชาติ ของนักเรียน/นักศึกษา ที่มีอายุระหว่าง 16-20 ปี มาตั้งแต่ปี 2544 จนถึงปัจจุบัน โดยผู้ที่ชนะเลิศจะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้แทนประเทศไทย ไปร่วมการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับชาตินานาชาติ ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร ในราวเดือนพฤษภาคมของทุกปี ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการเชื่อมั่นว่าผู้เข้าร่วมการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษระดับชาติ โดยเฉพาะผู้ชนะเลิศการแข่งขัน จะได้รับความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์แก่ตนเอง และสามารถสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ประเทศไทยในอนาคต เอกสารแนบ คลิก..

 

************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. / ข้อมูล
ศศิพิชญ์/สรุป, ศุภชัย/ภาพ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
16 มีนาคม 2558


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking