Guizhou Education 5 3 2558

Mr.Chen Mingming รองผู้ว่าการมณฑลกุ้ยโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน และคณะ เข้าเยี่ยมคารวะ นางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันอังคารที่ 3 มีนาคม 2558 เวลา 15.30 น. ณ ห้องรับรองจันทรเกษม กระทรวงศึกษาธิการ
รองผู้ว่าการมณฑลกุ้ยโจว ได้กล่าวขอบคุณ ที่ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้การต้อนรับคณะ ในการเดินทางมาเยือนประเทศไทยในครั้งนี้ พร้อมทั้งกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการมาเยือนในครั้งนี้ เนื่องจากได้รับมอบหมายจากกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงการต่างประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนให้มาเรียนเชิญปลัดกระทรวงศึกษาธิการเข้าร่วมงานสัปดาห์ความร่วมมือการศึกษาจีน-อาเซียน ซึ่งจัดขี้นอย่างต่อเนื่องมา 7 ปีแล้ว โดยในปีนี้เป็นครั้งที่ 8 มีกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 3 - 7 สิงหาคม 2558 การจัดงานดังกล่าวถือเป็นการแลกเปลี่ยนระหว่างนานาชาติ และเป็นการแลกเปลี่ยนระหว่างจีนกับประเทศในอาเซียน ซึ่งที่ผ่านมาถือว่าประสบความสำเร็จ และทำให้ประเทศต่างๆมีมิตรภาพที่ดีต่อกันมากขึ้น ทั้งนี้ ประเทศจีนกับไทยอยู่ใกล้ชิดและมีวัฒนธรรม ที่ใกล้เคียงกัน เป็นเสมือนพี่น้องและมีความสัมพันธ์ในเชิงหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ การเดินทางไปมาหาสู่กันจะเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกันมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ในส่วนของความร่วมมือด้านการศึกษา 4 ปีที่ผ่านมา มณฑลกุ้ยโจวติดอันดับการเติบโตเป็นอันดับต้นๆ ของจีน โดยเน้นการพัฒนาด้านการศึกษาเพื่อนำไปสู่การพัฒนาประเทศ จึงมีความประสงค์จะพัฒนาความร่วมมือด้านการศึกษากับประเทศในอาเซียนโดยเฉพาะประเทศไทย ซึ่งมณฑลกุ้ยโจวยินดีให้การสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนไทยไปศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา ในมณฑลกุ้ยโจว โดยขณะนี้มณฑลกุ้ยโจวมีมหาวิทยาลัย จำนวน 26 แห่ง และวิทยาลัยอาชีวศึกษา 29 แห่ง และกำลังอยู่ระหว่างการก่อสร้างอีกจำนวนมาก พร้อมกันนี้ รองผู้ว่าการมณฑลกุ้ยโจว ได้กล่าวขอบคุณปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ได้ดูแลนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย Guizhou Education University ที่เดินทางมาปฏิบัติหน้าที่อาสาสมัครผู้ช่วยสอนภาษาจีนเป็นอย่างดี

Guizhou Education2 5 3 2558
ในโอกาสนี้ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้กล่าวแสดงความยินดีที่ได้มีโอกาสต้อนรับรองผู้ว่าการมณฑลกุ้ยโจวที่เดินทางมาเยือนประเทศไทยและมาเยี่ยมเยียนกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมทั้งขอบคุณที่ทางรัฐบาลจีนให้การสนับสนุนส่งนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย Guizhou Education University มาปฏิบัติงานเป็นอาสาสมัครผู้ช่วยสอนภาษาจีนในประเทศไทย ทำให้เด็กไทยได้มีโอกาสพัฒนาความรู้ทางด้านภาษาจีน และได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างสองประเทศ พร้อมกันนี้ ได้กล่าวขอบคุณรองผู้ว่าการมณฑลกุ้ยโจวที่เชิญไปร่วมงานสัปดาห์ความร่วมมือการศึกษาจีน-อาเซียน ครั้งที่ 8 ซึ่งจะนำเรื่องนี้ไปพิจารณาในการจัดเตรียมคณะผู้แทนในโอกาสต่อไป ในส่วนของทุนการศึกษาที่มณฑลกุ้ยโจวจะให้การสนับสนุน นับว่าสอดคล้องกับนโยบายปฏิรูปการศึกษาของไทย ที่จะต้องเร่งการผลิตกำลังคนให้เพียงพอ ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ นายอกนิษฐ์ คลังแสง รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติม โดยกล่าวถึงนโยบายในการดำเนินการของอาชีวศึกษากับจีน ได้แก่ การให้นักศึกษาได้เรียนภาษาจีนภายใต้โครงการฮั่นปั้นและเพิ่มห้องเรียนขงจื่อ โดยมีการประเมินผลในรูปแบบกิจกรรมค่าย พร้อมทั้งส่งนักศึกษาไปอบรมที่ประเทศจีน กิจกรรมความร่วมมือระหว่างวิทยาลับอาชีวศึกษาไทยและเทียนจิน ซึ่งขณะนี้มีอยู่ 25 แห่ง และกำลังจะขยายเป็น 25 แห่ง โดยดำเนินการในรูปแบบของ Sister College มีการจัดกิจกรรมด้านอาชีวศึกษา ในระดับภูมิภาค รวมทั้งการผลิตกำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการกำลังคนในการผลิตรถไฟความเร็วสูง ซึ่งจะเป็นโอกาสอันดีในการขยายความร่วมมือด้านอาชีวศึกษาระหว่างกันต่อไป

**********************


สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
5 มีนาคม 2558


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking