Guizhou Education University 5 3 2558

นายกมล ศิริบรรณ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้เป็นประธานในพิธีปัจฉิมนิเทศโครงการอาสาสมัครผู้ช่วยสอนภาษาจีนจากมหาวิทยาลัย Guizhou Education University พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรให้แก่อาสาสมัครผู้ช่วยสอนภาษาจีน และสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ เมื่อวันอังคารที่ 3 มีนาคม 2558 เวลา 09.30 น. ณ โรงแรมนูโว ซิตี้ บางลำภู กรุงเทพฯ
โครงการอาสาสมัครผู้ช่วยสอนภาษาจีนจากมหาวิทยาลัย Guizhou Education University เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้กระทรวงศึกษาธิการ โดยนำนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 จากมหาวิทยาลัยต่างๆ ในจีนมาเป็นผู้ช่วยสอนภาษาจีนในโรงเรียนมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่สาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยบรรเทาการขาดแคลนครูสอนภาษาจีน และช่วยเสริมครูอาสาสมัครจีนที่มาจากสำนักงานฮั่นปั้นให้พอเพียงกับความต้องการของโรงเรียน โดยในปีนี้ ได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย Guizhou Education University นำนักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรอินเตอร์ จำนวน 10 คน มาปฏิบัติหน้าที่ระยะเวลา 1 ปีการศึกษา ระหว่างเดือนมิถุนายน 2557 – เดือนมีนาคม 2558
ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศเพื่อเป็นการขอบคุณนักศึกษาที่มีส่วนช่วยการพัฒนาทักษะภาษาจีนให้แก่นักเรียนไทย และเป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานของอาสาสมัครผู้ช่วยสอนภาษาจีนและโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ


**********************


สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
5 มีนาคม 2558


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking