เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
-------------------

philippines 26 2 2557

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย) ได้ให้การต้อนรับ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ประจำประเทศไทย (H.E. Mrs. Jocelyn S. Batoon-Garcia) ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะเพื่ออำลาในวาระครบกำหนดปฏิบัติหน้าที่ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 15.30 น. ณ ห้องรับรองจันทรเกษม
ในการนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับฟิลิปปินส์และขอบคุณเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ประจำประเทศไทย ที่ได้ส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมืออันดีตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา ซึ่งเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ฯ ได้กล่าวขอบคุณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการที่ให้เกียรติต้อนรับ และกล่าวถึงการปฏิบัติงานในช่วงที่ผ่านมาว่าได้มีโอกาสเดินทางไปในจังหวัดต่าง ๆ ของไทย มีความรู้สึกชื่นชมต่อสถานที่ท่องเที่ยว อาหาร และคนไทยที่ เต็มไปด้วยน้ำใจไมตรีอันดี ทั้งนี้ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ฯ จะพ้นจากตำแหน่งหน้าที่และเดินทางกลับในวันที่ 31 มีนาคม 2558
สำหรับประเด็นที่เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ประจำประเทศไทยขอฝากไว้กับเอกอัครราชทูตฯ คนใหม่ คือ ปัญหาเรื่องการรับรองวุฒิการศึกษา ซึ่งแม้ว่าขณะนี้ฟิลิปปินส์จะปรับระบบการศึกษาภาคบังคับจากเดิม 10 ปี เป็น 12 ปี ตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 (ค.ศ.2012) แต่ยังมีคนไทยที่จบการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกจาก Asian Institute of Management ของฟิลิปปินส์ ซึ่งไม่สามารถปรับเทียบคุณวุฒิ ทำให้ไม่ได้รับสิทธิที่พึงได้เมื่อกลับมาปฏิบัติหน้าที่ โดยในเรื่องนี้ได้เคยหารือไว้กับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและสำนักงาน ก.พ. รวมทั้งแจ้งกระทรวงการต่างประเทศของไทยทราบแล้ว นอกจากนี้ ได้กล่าวถึงความคาดหวังที่จะมีการลงนามบันทึกความตกลงว่าด้วยการแลกเปลี่ยนครู ไทย-ฟิลิปปินส์ในอนาคตอันใกล้

philippines2 26 2 2557 horz

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแสดงความเห็นว่าปัญหาเรื่องการรับรองคุณวุฒิการศึกษาจะหมดไป เมื่อฟิลิปปินส์ได้ปรับระบบการศึกษาแล้ว รวมทั้งการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งจะมีการรับรองคุณวุฒิตามข้อตกลงร่วมกันของอาเซียน (ASEAN Mutual Recognition Arrangement - MRA) สำหรับประเด็นปัญหาของผู้ที่จบการศึกษาจากฟิลิปปินส์นั้น ขณะนี้อยู่ในการพิจารณาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว จึงน่าจะแก้ไขปัญหาร่วมกันได้ นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวเชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของฟิลิปปินส์เข้าร่วมการประชุมสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAMEC) ซึ่งประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพในเดือนพฤษภาคม 2558 ณ เมืองพัทยา และอาจมีการลงนามบันทึกความตกลงว่าด้วยการแลกเปลี่ยนครูไทย-ฟิลิปปินส์ในช่วงดังกล่าว


**********************

กลุ่มความร่วมมือทวิภาคี 1
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
24 กุมภาพันธ์ 2558


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking