พิธีเปิดงานและกิจกรรมระดับภูมิภาค รอบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
*****************************

ac khonkaen 5 6 feb 58

        พลเอก สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิดงานและกิจกรรมระดับภูมิภาค รอบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09.30 น. ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น โดยกล่าวว่าการรวมตัว เป็นประชาคมอาเซียนจะนำมาซึ่งการเคลื่อนย้ายที่เสรี การลดทอนกฎ กติกา ระเบียบระหว่างกัน ซึ่งปรากฏการณ์ของความเชื่อมโยงที่เกิดขึ้นนั้นนำมาซึ่งโอกาสและข้อจำกัดสำหรับคนไทยนานับประการ และผู้มีความพร้อมที่จะใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงเท่านั้นจึงจะก้าวข้ามความเปลี่ยนแปลงได้อย่างมั่นคง ทั้งนี้ เพื่อใช้ประโยชน์จากการรวมตัวกันของประชาคมอาเซียน รัฐบาลโดย ฯพณฯ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะแรงงานและผู้ประกอบการ ต้องมีความรู้ ซึ่งในที่นี้ไม่ได้หมายถึงความรู้ทางวิชาการเท่านั้น ต้องมีความรู้รอบ สามารถเอาตัวรอด และ ดำรงตนเป็นพลเมืองอาเซียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
        นอกจากนี้ พลเอกสุทัศน์ฯ ได้กล่าวเสริมว่าถึงเวลาที่คนไทยต้องช่วยกันพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์ให้มีความรู้ทั้งในเรื่องของสังคม วิชาการ เทคโนโลยี มีความคิดเชิงวิเคราะห์ สามารถแก้ไขปัญหาได้ มีความคิดสร้างสรรค์ และในการพัฒนาพลเมืองไทยให้เป็นพลเมืองอาเซียนและยืนหยัดบนเวทีโลกอย่างสมบูรณ์เราจำเป็นต้องทำงานร่วมกันอย่างบูรณาการภายใต้หลักการของท่านพลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในการ “เสริมสร้างความเข้าใจ ใฝ่รู้ภาษา มุ่งพัฒนาสัมพันธ์ เท่าทันเทคโนโลยี สามัคคีอาเซียน” ดังนั้น การจัดโครงการการศึกษาไทยก้าวไกลสู่อาเซียน จะเป็นโอกาสสำคัญในการให้เยาวชนและบุคลากรทางการศึกษาของไทยได้เรียนรู้พัฒนาทักษะที่จำเป็น สามารถก้าวสู่เวทีสากลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านกิจกรรมทางวิชาการและสันทนาการ รวมถึงการเสริมสร้างเครือข่าย ความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา
    โครงการการศึกษาไทยก้าวไกลสู่อาเซียน เป็นการดำเนินการในรูปแบบอาเซียนสัญจร 4 ภูมิภาคและกรุงเทพมหานคร เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้เรียนรู้และมีความเข้าใจเกี่ยวกับค่านิยมหลัก 12 ประการ สามารถบูรณาการเข้ากับการอยู่ร่วมกันในสังคมแห่งประชาคมอาเซียน ตลอดจนใช้ประโยชน์จากการรวมตัวกันของประชาคมอาเซียนในการสร้างความเข้มแข็งให้กับตนเองชุมชน สังคม และประเทศ ซึ่งกิจกรรมในรอบภาคกลางและกรุงเทพมหานคร ได้จัดขึ้นไปแล้วเมื่อวันที่ 26 - 27 มกราคม 2558  กิจกรรมในรอบภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 5 - 6 กุมภาพันธ์ 2558  
    สำหรับในครั้งนี้เป็นการจัดกิจกรรมในรอบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาสมัครเข้าร่วมโครงการการศึกษาไทยก้าวไกลสู่อาเซียน จำนวนกว่า 400 คน ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย การจัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ให้ความรู้ในเชิงลึก การแข่งขันและประกวดทักษะทางวิชาการและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 จำนวน 6 กิจกรรม รวมทั้งการจัดนิทรรศการ สถานีกิจกรรมฐานความรู้ประชาคมอาเซียน ทั้งนี้ ผู้ผ่านการคัดเลือกในแต่ละกิจกรรมระดับภูมิภาค จะได้เป็นตัวแทนไปประกวดและแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศที่กรุงเทพมหานครในวันที่ 23 มีนาคม 2558 นี้ โดยมีรางวัลเป็นการศึกษาดูงานในต่างประเทศและทุนการศึกษารวมมูลค่ากว่า 700,000 บาท

ac khonkaen2 5 6 feb 58

*******************************


สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
20 กุมภาพันธ์ 2558


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking