isarael 20 2 2558

เมื่อวันศุกร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09.30 น. พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ให้การต้อนรับ นายซีมอน โรเดด (H.E.Mr. Shimon Roded) เอกอัครราชทูตรัฐอิสราเอล ประจำประเทศไทย ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะเพื่อหารือข้อราชการเกี่ยวกับ ความร่วมมือด้านการศึกษาไทย-อิสราเอล
ในการนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวแสดงความขอบคุณรัฐบาลอิสราเอลที่ได้ให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนไทยอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในส่วนของการศึกษาได้การจัดหลักสูตรฝึกอบรมครูอาจารย์ของไทยสาขาต่าง ๆ รวมทั้งการสอนภาษาอังกฤษในสถานศึกษา ซึ่งเอกอัครราชทูตอิสราเอลได้แสดงความคิดเห็นว่าการศึกษาถือเป็นนโยบายที่รัฐบาลอิสราเอลให้ความสำคัญลำดับสูง และถือเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมความสัมพันธ์ไทย-อิสราเอล ซึ่งในช่วง 10 ปีที่ผ่านมามีเจ้าหน้าที่ภาครัฐและองค์กรเอกชน (NGO) ของไทยเดินทางไปฝึกอบรมและศึกษาเรียนรู้การศึกษาของอิสราเอล จำนวนประมาณ 600 คน ทั้งนี้ การจัดการศึกษาในปัจจุบันจะต้องปรับปรุงให้สอดคล้องกับยุคสมัยที่เปลี่ยนไป โดยเน้นด้านเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ และการอาชีวศึกษา เพราะภาคธุรกิจเอกชนและภาคการศึกษาจะต้องมีความเชื่อมโยงกัน โดยผลงานวิจัยจะนำไปสู่การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแสดงความเห็นว่าแนวทางการศึกษาของไทยในปัจจุบัน สอดคล้องกับการศึกษาของอิสราเอลเช่นกัน โดยการศึกษาในระดับอุดมศึกษาจะเชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรม และการวิจัยของนักวิชาการจะมีส่วนสนับสนุนส่งเสริมผลิตภัณฑ์ของชุมชน (SME) สำหรับนักเรียนและนักการศึกษาของไทยที่ได้รับทุนจากรัฐบาลอิสราเอลได้กลับมาใช้ความรู้ให้เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานและการพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ อย่างมาก
เอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยแจ้งว่าได้มีการจัดทำบันทึกความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านอุดมศึกษาระหว่างกัน ซึ่งได้เคยจัดการประชุมคณะทำงานร่วมกันแล้ว 1 ครั้ง และ ฝ่ายอิสราเอลพร้อมที่จะจัดการประชุมครั้งที่สอง นอกจากนี้ ได้หยิบยกประเด็นความสำคัญของการเรียน การสอนประวัติศาสตร์ โดยเฉพาะประวัติศาสตร์สงครามโลกครั้งที่สอง เพราะจะทำให้นักเรียนได้เรียนรู้ และเข้าใจเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์อย่างลึกซึ้ง ซึ่งอิสราเอลมีหลักสูตรการเรียนการสอนสำหรับครูผู้สอนและพร้อมที่จะให้การฝึกอบรมแก่ครูไทย เพื่อนำไปใช้สอนในห้องเรียนต่อไป

------------------------

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
20 กุมภาพันธ์ 2558


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking