ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้แทนประเทศไทย

เข้าร่วมจัดทำกรอบการศึกษาภายหลังปี 2558:

เน้นการศึกษาเพื่อขจัดความยากจน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชนทุกกลุ่มในสังคม

ส่งเสริมสันติภาพ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ในการประชุมนานาชาติเพื่อความเป็นพลเมืองโลก ครั้งที่ 2

ณ สำนักงานใหญ่องค์การยูเนสโก กรุงปารีส
  -------------------------

Planning for Post 2015

ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการได้รับมอบจากปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมการประชุมนานาชาติว่าด้วยการศึกษาเพื่อความเป็นพลเมืองโลกครั้งที่ 2 ภายใต้หัวข้อ ‘Planning for Post-2015: Building Peaceful and Sustainable Societies ระหว่างวันที่ 28-30 มกราคม 2558 ณ สำนักงานใหญ่ยูเนสโก กรุงปารีส โดยมีนายเฉลิมชัย พันธ์เลิศ ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนางขนิษฐา ห้านิรัติศัย ผู้แทนสำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษาฯ สหประชาชาติ กระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมการประชุมฯ ร่วมกับคณะผู้แทนถาวรประจำองค์การยูเนสโก ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาเพื่อความเป็นพลเมืองของโลก สื่อมวลชนผู้กำหนดนโยบาย หน่วยงานสหประชาชาติ องค์กรประชาสังคม ผู้แทนเยาวชนและหุ้นส่วน เพื่อการพัฒนาอื่นๆ รวมประมาณ 250 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผนึกความร่วมมือกับองค์การยูเนสโก และประเทศสมาชิกในการจัดทำกรอบการศึกษาในวาระการพัฒนาภายหลังปี 2558 ที่เน้นการสร้าง และพัฒนาคนให้เป็นพลเมืองโลก อันจะนำไปสู่การสร้างสังคมแห่งสันติภาพและการพัฒนายั่งยืน อ่านต่อ...

*************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
7 กุมภาพันธ์ 2558


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking