การหารือระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
และ นายมาร์ก แอนดรูว์ เจฟฟรีย์ เคนต์
เอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทย

****************

Inspiring Science 16 1 2558

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 มกราคม 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องรับรองจันทรเกษม กระทรวงศึกษาธิการ นายมาร์ก แอนดรูว์ เจฟฟรีย์ เคนต์ (H.E. Mr. Mark Andrew Geoffrey Kent) เอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทย ได้เข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างไทยและสหราชอาณาจักร
ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทยได้กล่าวแสดงความยินดีกับ พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งหน้าที่ใหม่
และกล่าวถึงความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างกระทรวงศึกษาธิการไทยกับสหราชอาณาจักรซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีผ่านบริติช เคานซิล (British Council) ในฐานะที่เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินความร่วมมือด้านการศึกษากับกระทรวงศึกษาธิการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยการฝึกอบรมครูอาจารย์ และยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในโรงเรียน ตลอดจนพัฒนาบุคลากร และครูไทยมาอย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มที่จะขยายมากขึ้นต่อไปตามลำดับ เช่น โครงการผู้ช่วยสอนภาษาอังกฤษ โครงการอบรมครูภาษาอังกฤษในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โครงการพัฒนาอาชีวศึกษาไทยสู่มาตรฐานสากลเพื่อสอดคล้องกับนโยบายขับเคลื่อนอาชีวศึกษาไทย โครงการ Inspiring Science ทุนวิจัย Newton Fund เป็นต้น ทั้งนี้ ฝ่ายสหราชอาณาจักรแสดงท่าทีให้การสนับสนุนการปฏิรูปการศึกษาของไทยในทุกด้าน โดยขอให้ฝ่ายไทยเป็นผู้เสนอประเด็นที่ประสงค์จะให้ฝ่ายสหราชอาณาจักรเข้ามาสนับสนุนต่อไป
    ในการนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวขอบคุณรัฐบาลสหราชอาณาจักรที่ได้ให้การสนับสนุนโครงการความร่วมมือด้านการศึกษาต่างๆ แก่ประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง ในโอกาสนี้ ได้เสนอให้ฝ่ายสหราชอาณาจักรพิจารณาการดำเนินโครงการผู้ช่วยสอนภาษาอังกฤษ โดยขอให้พิจารณาเพิ่มจำนวนนักศึกษาที่เรียนในสาขาด้านการศึกษา/การสอน และขยายเวลาการปฏิบัติงานมากกว่า 2 เดือน จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียนเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้ เอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรและผู้แทนจากบริติช เคานซิล ยินดีรับข้อเสนอดังกล่าวไปพิจารณา

Inspiring Science2 16 1 2558

**********************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
16 มกราคม 2558


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking