กระทรวงศึกษาธิการส่งเสริมความร่วมมือนวัตกรรมการจัดการเชิงคุณภาพ มอนเทสซอรี:
การศึกษาเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคม

***************************************

AMI 16 1 2558

    เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2558 เวลา 15.00 น. ณ ห้องรับรองจันทรเกษม กระทรวงศึกษาธิการ พลเอก เชษฐา ฐานะจาโร ประธานคณะที่ปรึกษาสมาคมมอนเทสซอรีแห่งประเทศไทย นำนายฟิลิป โอไบรอัน (Mr. Philip O'Brien) ประธานสมาคมมอนเทสซอรีสากล (President of Association Montessori Internationale - AMI) และคณะในฐานะผู้เชี่ยวชาญของนวัตกรรมและองค์กรทางวิชาชีพ ซึ่งรับผิดชอบและสนับสนุนคุณภาพการศึกษาระดับสากล เข้าเยี่ยมคารวะนางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อนำเสนอและหารือเกี่ยวกับนวัตกรรมการจัดการศึกษาเชิงคุณภาพ มอนเทสซอรีการศึกษาเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคม (Montessori Education for Social Change) ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการมีความร่วมมือกับมอนเทสซอรีสากลในการนำนวัตกรรมมอนเทสซอรีเพื่อแก้ปัญหาการจัดการเชิงคุณภาพในสถานศึกษา โดยริเริ่มทดลองโครงการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 ในโรงเรียนหลายขนาด เพื่อศึกษาศักยภาพและความเหมาะสมของนวัตกรรมในโรงเรียนของประเทศไทย โดยมีสมาคมมอนเทสซอรีแห่งประเทศไทยทำหน้าที่เป็นหน่วยขับเคลื่อนประสานงาน

AMI 2 16 1 2558

    ในส่วนของสมาคมมอนเทสซอรีแห่งประเทศไทยนั้น ได้ก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการโดยนักวิชาการ ครูและผู้บริหารสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน โดยได้ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นครปฐมเขต 1 และคณะอาสาสมัครทดลองนำการเรียนการสอนแบบมอนเทสซอรีมาพัฒนาศักยภาพของนักเรียนและแก้ปัญหาของโรงเรียนขนาดเล็กในการดูแลของ สพฐ. เมื่อปีการศึกษา 2557 หลังการทดลองครบปีการศึกษา นักวิชาการของเขตฯ ได้รายงานผลสำเร็จของโครงการ ซึ่งมีผลดีที่ปรากฏต่อเด็กด้านความมีสมาธิในการเรียน เป็นผู้มีความสงบ มีวินัยในตนเอง ภูมิใจในตนเอง สามารถพึ่งพาตนเองได้ แสดงความเอื้อเฟื้อร่วมมือช่วยเหลือผู้อื่น รู้จักการยอมรับผู้อื่น สนใจแสวงหาความรู้ด้วยตัวเอง รักการมาโรงเรียนและผู้ปกครองพอใจ ทั้งนี้ สมาคมมอนเทสซอรีมีกำหนดจะจัดการประชุมนานาชาตินักวิชาการไร้พรมแดน (Educateurs sans Frantiere) ช่วงเดือนสิงหาคม 2558 ที่จังหวัดขอนแก่น เพื่อส่งเสริมและแลกเปลี่ยนการดำเนินงานภายใต้นวัตกรรมมอนเทสซอรีซึ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงทางสังคมให้เกิดความยั่งยืน โดยนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแนวทาง รวมถึงการปลูกฝังค่านิยม 12 ประการในการเรียนการสอนทุกระดับ ในการนี้ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวแสดงความชื่นชมในนวัตกรรมดังกล่าว ซึ่งเป็นหนึ่งในหลายแนวทางที่จะพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทย และสอดคล้องกับนโยบายของไทยในการส่งเสริมการศึกษาเพื่อความเป็นพลเมือง (Civic Education) พร้อมทั้งได้ขอให้ผู้แทนสมาคมมอนเทสซอรีประสานการดำเนินงานในเรื่องดังกล่าว

-----------------------------------------------------

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
16 มกราคม 2558


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking