initpintu 03 12-12-2557

นางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีปิดการอบรมภาษาญี่ปุ่น สำหรับนักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 รอบที่ 3
       วันนี้(12 ธันวาคม 2557) เวลา 10.00 น. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ( ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ) เป็นประธานพิธีปิดการอบรมภาษาญี่ปุ่น สำหรับนักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 รอบที่ 3 ที่เลือกไปศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่น ณ ห้องประชุมหม่อมหลวงมานิจ ชุมสาย สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีจำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 19 คน แบ่งเป็นนักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน จำนวน 16 คน และ นักเรียนทุนจาก ศอบต. จำนวน 3 คน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้กล่าวให้โอวาทผู้รับทุนที่มีความตั้งใจในการเรียนภาษาญึ่ปุ่น ซึ่งถือเป็นพื้นฐานที่สำคัญและจำเป็นในการไปศึกษาต่อ และผลการทดสอบของผู้รับทุนอยู่ในระดับเป็นที่น่าพึงพอใจ และขอให้ผู้รับทุนทุกคนตั้งใจในการศึกษาให้สำเร็จตามที่ได้มุ่งหวัง สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ศึกษานำกลับมาพัฒนาประเทศชาติต่อไป

การอบรมระหว่างวันที่ 27 ตุลาคม - 12 ธันวาคม 2557 ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.
โดยจะเดินทางไปศึกษาต่อ ณ ประเทศญึ่ปุ่น ในวันที่ 22 ธันวาคม 2557

initpintu 01 12-12-2557

************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
12 ธันวาคม 2557


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking