เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสิงคโปร์ประจำประเทศไทย
เข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
--------------------

Ambassador of the Republic of Singapore 13-11-2557


    เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09.30 น. H.E. Mrs. Chua Siew San เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสิงคโปร์ประจำประเทศไทยได้เข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย) ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งหน้าที่ใหม่ ณ ห้องรับรองจันทรเกษม
    ในการนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวขอบคุณเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐ สิงคโปร์ประจำประเทศไทย ที่ให้เกียรติมาเยือนกระทรวงศึกษาธิการ และกล่าวถึงความร่วมมือระหว่างสองประเทศที่มีความก้าวหน้าทุกด้าน โดยในปี 2558 ถือเป็นปีที่ความสัมพันธ์ทางการทูตดำเนินมาครบ 50 ปี เอก อัครราชทูตสาธารณรัฐสิงคโปร์ประจำประเทศไทยได้กล่าวขอบคุณรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงศึกษาธิการที่กรุณาให้การต้อนรับ และกล่าวว่าประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่สิงคโปร์ให้ความสำคัญมากและมี ประวัติศาสตร์ของความผูกพันระหว่างกันมาเป็นเวลายาวนาน  สำหรับความร่วมมือด้านการศึกษานั้น รัฐบาลทั้งสองประเทศได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างมากเช่นเดียวกัน โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของสิงคโปร์คนก่อนเคยดำรงตำแหน่งนายทหาร เรือ แต่ปัจจุบันขึ้นดำรงตำแหน่งเป็น    รองนายกรัฐมนตรี ส่วนตัวของเอกอัครราชทูตเองก็เริ่มต้นการทำงานที่กระทรวงกลาโหมของสิงคโปร์ เช่นกัน
รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวถึงความร่วมมือที่ใกล้ชิดกับสิงคโปร์ ตั้งแต่ยังทำงานอยู่กระทรวงกลาโหม และเมื่อมาดำรงตำแหน่งในกระทรวงศึกษาธิการก็ทราบว่าทั้งสองฝ่ายมีกิจกรรม ความร่วมมือมากมายเช่นเดียวกัน โดยเฉพาะโรงเรียนคู่พัฒนา (Partner Schools) ซึ่งปัจจุบันมีอยู่ฝ่ายละ 10 แห่ง ในอนาคตอยากจะให้เพิ่มขึ้นอีก ซึ่งอาจจะเป็นฝ่ายละ 5 แห่ง นอกจากนี้ยังมีเรื่องการพัฒนาอาชีวศึกษา โดยกระทรวงศึกษาธิการต้องการกระตุ้นให้นักเรียนหันมาศึกษาด้านอาชีวศึกษามาก ขึ้น ซึ่งการเรียนอาชีวศึกษาในปัจจุบันได้มีความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับภาค อุตสาหกรรมในลักษณะ Twin Partner และเห็นว่าสิงคโปร์มีความก้าวหน้าด้านธุรกิจและอุตสาหกรรม จึงต้องการแสวงหาความร่วมมือกับสิงคโปร์ร่วมมือช่วยเหลือด้านการอาชีวศึกษา ของไทยอย่างใกล้ชิด พร้อมกันนี้ขอขอบคุณรัฐบาลสิงคโปร์ที่ได้ให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนไทยอย่าง ต่อเนื่อง
เอก อัครราชทูตสาธารณรัฐสิงคโปร์ประจำประเทศไทยรับว่า จะนำประเด็นเรื่องการเสนอขยายความร่วมมือโรงเรียนคู่พัฒนา(Partner Schools) เสนอให้กระทรวงศึกษาธิการสิงคโปร์พิจารณาต่อไป และกล่าวว่า เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาได้มีโอกาสเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเดินทางเยือนสิงคโปร์ ซึ่งพระองค์ตรัสชื่นชมต่อโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน เพราะเป็นกิจกรรม ที่ส่งเสริมความรู้และเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างกัน สำหรับประเด็นด้านอาชีวศึกษา สิงคโปร์เคยประสบปัญหาเรื่องการเรียนอาชีวศึกษาเช่นเดียวกัน โดยนักเรียนที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายส่วนใหญ่ที่เรียนเก่งมักจะ เลือกเรียนต่อในมหาวิทยาลัย ส่วนกลุ่มที่เรียนด้อยลงมาจะเข้าเรียนต่อในวิทยาลัยอาชีวศึกษาที่เรียกว่า ITE แต่ปัจจุบันรัฐบาลได้ทุ่มเทงบประมาณให้แก่ ITE เพื่อพัฒนาทั้งด้านอาคารสถานที่ อุปกรณ์การเรียน การพัฒนาครู และการส่งเสริมความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม นอกจากนี้นักเรียนอาชีวศึกษาของสิงคโปร์ก็เคยเดินทางมาร่วมกิจกรรมพัฒนา สังคมร่วมกับนักเรียนไทย นับว่าเป็นประโยชน์ อย่างมาก ปัจจุบัน ITE ได้รับความนิยมอย่างมาก เพราะนักเรียนจบแล้วสามารถประกอบอาชีพได้ ดังนั้น จึงประสงค์จะขอเรียนเชิญให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเดินทางไปเยือน ITE เพื่อศึกษารูปแบบแนวทางและการดำเนินงานของสถาบันแห่งนี้โดยตรง
รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้แสดงความขอบคุณต่อการเชิญ และกล่าวว่าจะหารือกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาของไทยอีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการยินดีที่จะสนับสนุนการดำเนินความร่วมมือกับสิงคโปร์อย่าง ใกล้ชิด เพื่อประโยชน์ร่วมกันต่อไป

Ambassador of the Republic of Singapore1 13-11-2557

*******************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
17 พฤศจิกายน 2557


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking