ความร่วมมือระหว่างไทยกับเมียนมาร์ด้านการจัดการศึกษาแก่แรงงานข้ามชาติ
Consultation Meeting on Education for Migrant, Ethnic Minority and Stateless Children
17 - 18 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพฯ

cooperation with Myanmar 17-11-2557

    นายกมล ศิริบรรณ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้ไปกล่าวในพิธีเปิดการประชุมหารือด้านการศึกษา แก่แรงงานข้ามชาติ Consultation Meeting on Education for Migrant, Ethnic Minority and Stateless Children วันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 เวลา 9.00 น. ณ โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพฯ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 - 18 พฤศจิกายน 2557 โดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานยูเนสโก กรุงเทพฯ ร่วมกับ องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนสถานการณ์ด้านการศึกษาของแรงงานข้ามชาติ ชนกลุ่มน้อย และเด็กไร้รัฐในประเทศไทยเกี่ยวกับความต้องการและการจัดการศึกษาให้กับกลุ่ม บุคคลดังกล่าว รวมถึงการหารือเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่างๆ เพื่อให้มีกรอบการทำงานเชิงนโยบายที่ชัดเจน มีผู้เข้าร่วมการประชุมจากกระทรวงศึกษาธิการประเทศไทยและเมียนมาร์ รวมทั้งองค์การระหว่างประเทศและ NGO ด้านการศึกษา ประมาณ 80 คน เข้าร่วมการประชุมฯ
    นายกมล ศิริบรรณ ได้กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการได้ให้ความสำคัญกับสิทธิการศึกษาแก่ประชาชนทุกเชื้อชาติ และชนชั้น และตระหนักถึงความร่วมมือด้านการศึกษาซึ่งเป็นวาระที่สำคัญระดับโลก หลายสิบปีที่ผ่านมา จำนวนแรงงานข้ามชาติได้เข้ามาแสวงหาโอกาสในประเทศไทยเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะจากเมียนมาร์ กัมพูชา และลาว การจัดศึกษาให้แก่กลุ่มบุคคลดังกล่าวจึงเป็นประเด็นหนึ่งที่สำคัญ กระทรวงศึกษาธิการเองก็ได้มีนโยบายจัดการศึกษาภาคบังคับให้แก่เด็กทุกคนรวม ถึงเด็กที่ติดตามแรงงานข้ามชาติด้วย ภายใต้กรอบการดำเนินงานการศึกษาเพื่อปวงชน หรือ Education for All กระทรวงศึกษาธิการมีความร่วมมือและเครือข่ายกับหลายภาคส่วนในการส่งเสริม กิจกรรมด้านการศึกษาทั้งในระบบและยอกระบบเพื่อให้ทุกคนได้เข้าถึงการศึกษา อย่างเท่าเทียมและมีคุณภาพ และการประชุมในครั้งนี้ ถือว่าเป็นการหารือร่วมกัน ที่ทั้งประเทศไทยและเมียนมาร์จะสามารถแลกเปลี่ยนแนวคิด ประสบการณ์ และปัญหาท้าทายต่างๆที่จะนำไปสู่การทำงานแบบบูรณาการเพื่อให้โอกาสทางการ ศึกษาแก่แรงงานข้ามชาติและกลุ่มผู้ด้อยโอกาสอื่นๆ ได้อย่างเหมาะสม


********************************


กลุ่มความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

17 พฤศจิกายน 2557


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking