การประชุมคณะกรรมการบริหารของยูเนสโก ครั้งที่ 195
ระหว่างวันที่ 15 – 30 ตุลาคม 2557
ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส

*************************

Photos Exe.Board22 5-11-2557

ปลัด กระทรวงศึกษาธิการเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ บริหารของยูเนสโก ครั้งที่ 195 ระหว่างวันที่ 15 – 30  ตุลาคม 2557 ณ สำนักงานใหญ่ยูเนสโก กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส ซึ่งสาระสำคัญในการประชุมในครั้งนี้ มีดังนี้


1. Report by Director-General of UNESCO ผู้อำนวยการใหญ่ยูเนสโกได้กล่าวถึงการที่องค์การยูเนสโกยังคงให้ความสำคัญ และมีการดำเนินการที่เข้มแข็งต่อประเด็นการศึกษาในวาระการพัฒนาอย่างยั่งยืน ภายหลังปี 2558 ของสหประชาชาติ การส่งเสริมสันติภาพ สิทธิมนุษย์ชน และการให้โอกาสทางการศึกษาสำหรับประชาชนทุกคน รวมถึงการจัดการศึกษาสำหรับกลุ่มด้อยโอกาส การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ผู้อำนวยการใหญ่ยูเนสโกยังได้กล่าวถึงสภาพวิกฤตด้านงบประมาณ ซึ่งองค์การยูเนสโกได้ถูกตัดทอนด้านงบประมาณลงร้อยละ 36 เมื่อเปรียบเทียบจากปี 2554  รวมถึงการปรับลดบุคลากร อย่างไรก็ตามองค์การยูเนสโกยังคงต้องดำเนินภารกิจที่เข้มแข็งในด้านต่างๆ โดยลดอัตราค่าใช้จ่ายในการเดินทางของบุคลากรลงลดค่าใช้จ่ายที่ปรึกษา และมุ่งเน้นการดำเนินโครงการด้านการติดตามและประเมินผลที่มีความเข้มแข็ง นอกจากนี้ องค์การยูเนสโกจะได้เฉลิมฉลองวาระครบรอบ 70 ปี แห่งการก่อตั้งองค์การ เพื่อเป็นการวางแผนอนาคตของยูเนสโกซึ่งยังคงต้องเผชิญกับความท้าทายต่อไป


2. การกล่าวสุนทรพจน์ของหัวหน้าคณะผู้แทนไทย นางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวถ้อยแถลงในนามประเทศไทย โดยได้กล่าวแสดงความชื่นชมและสนับสนุนการดำเนินงานของยูเนสโกในการรังสรรค์ สันติภาพของโลก ทั้งยังสามารถบริหารงบประมาณขององค์กรระหว่างปี 2557 - 2558 อย่างมีประสิทธิภาพในช่วงเวลาที่องค์กรต้องประสบวิกฤตด้านงบประมาณ  นอกจากนี้ ยังได้สนับสนุนยูเนสโกให้ดำเนินบทบาทนำในการกำหนดวาระการพัฒนาด้านการศึกษา ของโลก ภายหลังปี 2558 รวมถึงการให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคแก่ประเทศสมาชิกเพื่อการติดตามประเมิน ผลวาระการพัฒนาด้านการศึกษาภายหลังปี 2558 สำหรับประเทศไทย นอกจากให้ความสำคัญต่อการดำเนินงานด้านการศึกษาแล้ว ยังได้ร่วมมือกับยูเนสโกในการส่งเสริมการดำเนินงานในสาขาวิทยาศาสตร์เพื่อ เป็นกลไกขับเคลื่อนสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน การผลักดันความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศในการศึกษา  การส่งเสริมสาขาสังคมและมนุษย์ศาสตร์เพื่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม การปกป้องมรดกทางวัฒนธรรม และการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และสันติภาพให้เกิดขึ้นในโลก


3. การประชุมสำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติ ในช่วงเช้าของวันที่ 22 และ 23 ตุลาคม 2557 สาระสำคัญประกอบด้วย
3.1 การจัดทำแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสำนักงานภาคพื้นของยูเนสโก และสำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติฯ
3.2 บทบาทของสำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติฯ กับการเฉลิมฉลองครบรอบ 70 ปีขององค์การยูเนสโก  
3.3 การขับเคลื่อนการดำเนินงานของสำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติสำหรับทศวรรษ แห่งความร่วมมือระหว่างประเทศด้านวัฒนธรรม (International Decade for the Rapprochement of Cultures) (2013 - 2022) 


4. โครงการความร่วมมือกับประเทศสมาชิกของยูเนสโก (Participation Programme) องค์การยูเนสโกได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบในการจัดส่งคำขอรับการสนับสนุนงบ ประมาณสมทบของยูเนสโก ด้วยการขอให้ประเทศสมาชิกจัดทำข้อเสนอโครงการที่ต้องการขอรับการสนับสนุนฯ ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีประเทศสมาชิกได้จัดส่งข้อเสนอโครงการความร่วมมือกับประเทศสมาชิกของยู เนสโกฯ ทั้งหมด 536 โครงการ และผู้อำนวยการใหญ่ยูเนสโก ได้อนุมัติงบประมาณสำหรับการจัดทำโครงการฯ 3,550,583 เหรียญสหรัฐ (จำแนกเป็นงบประมาณจากประเทศสมาชิก 3,118,583 เหรียญสหรัฐ เพื่อสนับสนุนข้อเสนอโครงการฯ 144 โครงการ และงบประมาณจากความช่วยเหลือเร่งด่วน 432,000 เหรียญสหรัฐเพื่อสนับสนุนข้อเสนอโครงการฯ 9 โครงการ)


5. ข้อเสนอเบื้องต้นสำหรับการจัดทำงบประมาณสองปีข้างหน้า (2016 - 2018) จำเป็นที่จะต้องดำเนินการตามมติของการประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 37 เกี่ยวกับแผนงานและโครงการต่าง ๆ ให้ บรรลุเป้าหมาย และเห็นควรให้มีการปรับข้อเสนอในการจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สอดคล้องกับการ ใช้จ่ายงบประมาณ โดยทางเลือกในการจัดการงบประมาณจะมีข้อได้เปรียบ – เสียเปรียบที่แตกต่างกัน โดยมีข้อเสนอในการจัดสรรงบประมาณ 3 แบบ ดังนี้
5.1 Zero-nominal growth (ZNG): หมายถึงสถานะการเติบโตในเชิงตัวเลขเป็นศูนย์ โดยยังมีภาวะเงินเฟ้อซ่อนอยู่ และหากเลือกแบบนี้จะไม่สามารถที่จะมีงบประมาณสำหรับครอบคลุมถึงค่าใช้จ่าย ส่วนเกินได้
5.2 Zero-real growth (ZRG): หมายถึงสถานการเงินเข้าสู่สภาวะปกติ (steady state) โดยเอาภาวะเงินเฟ้อออกไป ซึ่งข้อเสนอนี้จะรักษางบประมาณของยูเนสโกในระดับปัจจุบัน และจะช่วยให้องค์กรรักษาฐานพนักงานและรักษาระดับปัจจุบันของกิจกรรมการ ดำเนินงานได้ แต่จะมีค่าใช้จ่ายที่สูงมาก
5.3 Zero-nominal growth + (ZNG +): เป็นการดำเนินการที่อยู่ระหว่างแบบที่ 1 และแบบที่ 2 โดยลดช่องว่างลด และงบประมาณจะอยู่ระหว่าง ZNG และ ZRG แต่หากใช้ทางเลือกนี้ ยูเนสโกจะต้องหางบประมาณสนับสนุนประมาณ 12 - 14 ล้านเหรียญสหรัฐเพื่อที่จะช่วยในการจัดการเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในส่วนของ พนักงาน


    ที่ประชุมมีมติขอให้ฝ่ายเลขานุการนำเสนอรายละเอียดรูปแบบในการจัดสรรงบ ประมาณของแต่ละข้อเสนอเพื่อให้ที่ประชุมสามารถพิจารณาข้อได้เปรียบและเสีย เปรียบก่อนที่จะมีการลงมติในโอกาสต่อไป


6. UNESCO Prize ที่ประชุมฯ ได้ร่วมหารือเกี่ยวกับรางวัลยูเนสโก ในครั้งนี้ ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามที่ฝ่ายเลขานุการเสนอ คือ รางวัลที่ริเรี่มใหม่ จำนวน 2 รางวัล และรางวัลที่จัดตั้งเดิมและได้รับการอนุมัติให้ดำเนินการต่อ จำนวน 3 รางวัล


7. การปรับปรุงการดำเนินงานที่เกี่ยวกับการฉลองบุคคลสำคัญของยูเนสโก ที่ประชุมเห็นชอบให้มีการปรับปรุงคุณสมบัติของการเสนอบุคคล/เหตุการณ์สำคัญ ของยูเนสโก โดยขอให้แต่ละประเทศสมาชิกเสนอได้ไม่เกิน 2 บุคคล/เหตุการณ์ โดยควรคำนึงถึงความเสมอภาคทางเพศด้วย และในการเสนอบุคคล/เหตุการณ์ ควรต้องมีการรับรองการเสนอชื่อจากประเทศสมาชิกอย่างต่ำ จำนวน 2 ประเทศหรือกลุ่มภูมิภาค  สำหรับการเสนอชื่อบุคคล/เหตุการณ์ในวาระการเฉลิมฉลองปี 2016 – 2017 จะต้องจัดส่งเอกสารไปยังองค์การยูเนสโกโดยจัดส่งออนไลน์ภายในวันที่ 15 มกราคม 2558


8. Education beyond 2015 ที่ประชุมได้กล่าวถึงการประชุมโลกว่าด้วยการศึกษาเพื่อปวงชน ปี 2014 ที่จัดขึ้นในเดือนพฤษภาคม 2557 ณ กรุงมัสกัต รัฐสุลต่านโอมาน และเห็นชอบตามถ้อยแถลงการณ์มัสกัต และขอให้ประเทศสมาชิกพยายามผลักดัน/นำแนวทางไปดำเนินการจัดการศึกษาภายหลัง ปี 2015 ให้บรรลุเป้าหมายตามถ้อยแถลงการณ์มัสกัต


9. การประชุมคณะกรรมการว่าด้วยอนุสัญญาและข้อเสนอแนะ เป็นการนำเสนอรายงานเรื่องการพิจารณาข้อร้องเรียนที่ได้นำเสนอต่อคณะกรรมการ ว่าด้วยอนุสัญญาและข้อเสนอแนะ พิจารณา 25 เรื่อง ซึ่งเป็นข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับ 9 ประเทศ ประกอบด้วย อาเซอร์ไบจัน 1 เรื่อง บาเรนห์ 2 เรื่อง เวียดนาม 3 เรื่อง จีน 7 เรื่อง เอธิโอเปีย 3 เรื่อง อิหร่าน 5 เรื่อง
อุซเบกิสถาน 2 เรื่อง รวันดา 1 เรื่อง รัสเซีย 1 เรื่อง โดยข้อร้องเรียนส่วนใหญ่จะเป็นในเรื่องของการละเมิดสิทธิมนุษยชน การลิดรอนสิทธิของสื่อมวลชน การกีดกันในเรื่องการให้การศึกษา หรือ การทารุณผู้ต้องขัง อ่านบทสรุปการประชุมเพิ่มเติม ที่นี่

******************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
5 ตุลาคม 2557


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking