การหารือระหว่างผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นพ. ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์)
และ Mr. Andrew Glass ผู้อำนวยการบริติช เคานซิล ประเทศไทย

British Council 3-11-2557

ผู้ ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นพ. ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์) พบหารือกับ Mr. Andrew Glass ผู้อำนวยการบริติช เคานซิล ประเทศไทย เกี่ยวกับความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างไทยและสหราชอาณาจักร เมื่อวันศุกร์ที่ 31 ตุลาคม 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องรับรองจันทรเกษม กระทรวงศึกษาธิการ        
ในโอกาสนี้ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวต้อนรับและขอบคุณบริติช เคานซิลที่ให้การสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาของไทยมาโดยตลอด โดยเฉพาะโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษต่างๆ เช่น โครงการผู้ช่วยสอนภาษาอังกฤษ (Thailand English Teaching Programme) โครงการอบรมครูภาษาอังกฤษในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นต้น ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากต่อครูและนักเรียนของไทย ใน โอกาสนี้ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวถึงความจำเป็นของการพัฒนา ครูและคุณภาพการศึกษาของนักเรียนไทยเพื่อให้มีศักยภาพตอบสนองต่อความต้องการ ของตลาดแรงงาน รวมถึงระบบการเก็บ ข้อมูลของนักเรียน/นักศึกษา เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ทางสถิติ นอกจากนี้ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการยังสนใจที่จะแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น กับกระทรวงศึกษาธิการของสหราชอาณาจักรและ the Office for Standards in Education, Children's Services and Skills (OFSTED) เพื่อหารือในประเด็นเกี่ยวกับมาตรฐานการศึกษาและการพัฒนาครู

British Council2 3-11-2557

Mr. Andrew Glass ผู้อำนวยการบริติช เคานซิล ประเทศไทย กล่าวถึงความร่วมมือใน ด้านการศึกษาระหว่างไทยและสหราชอาณาจักรที่ทั้งสองฝ่ายได้ดำเนินความร่วมมือ มายาวนาน บริติช เคานซิล ได้ดำเนินโครงการเพื่อช่วยพัฒนาการศึกษาของไทย เช่น ทุนการวิจัยสำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ โครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพให้แก่ครูและนักเรียนอาชีวศึกษา โดยการเปิดโอกาสให้ร่วมการเรียนการสอนหรือการฝึกงานใน สถาบันการศึกษาของสหราชอาณาจักร เป็นต้น ทั้งนี้ สำหรับโครงการผู้ช่วยสอนภาษาอังกฤษ กระทรวงศึกษาธิการและบริติช เคานซิล กำลังพิจารณาดำเนินโครงการเพิ่มเติมโดยนอกจากรับนักศึกษามาปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทยในช่วงปิดภาคเรียนเป็นระยะเวลา 2 เดือนแล้ว ยัง จะเพิ่มการรับนักศึกษาที่ศึกษาวิชาเอกการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ (Teaching English as Second Language)  มาปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยสอนเป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษาหรือ 1 ปีการศึกษา เพื่อให้การเรียนการสอนภาษาอังกฤษมีความต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพมากขึ้น


    ในการนี้ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ขอความร่วมมือจากบริติช เคานซิล เข้า มามีส่วนร่วมในการปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทย ซึ่งบริติช เคานซิลตอบยินดีที่จะให้ความร่วมมือในการพัฒนาการสอนภาษาอังกฤษของกระทรวง ศึกษาธิการในครั้งนี้ โดยจะได้หารือในรายละเอียดกับกระทรวงศึกษาธิการต่อไป

British Council3 3-11-2557

**************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
3 พฤศจิกายน 2557


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking