การประชุมสมัชชาการศึกษานานาชาติ“SEAMEO Congress”

ระหว่างวันที่ 21-22 ตุลาคม 2557 ณ โรงแรมอมารีวอเตอร์เกท กรุงเทพฯ

**********************

SEAMEO 01 21-10-2557

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2557 นายแพทย์ธีระเกียรติเจริญเศรษฐศิป์ล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่ากากระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสมัชชาการศึกษานานาชาติ “SEAMEO Congress” หัวข้อ“เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภายใต้การปรับเปลี่ยน: คิดใหม่ ทำใหม่ ด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม เพื่อเตรียมสู่การรวมตัวของภูมิภาค” ซึ่งกำหนดจัดให้มีขึ้นระหว่างวันที่ 21–22 ตุลาคม 2557 ณ โรงแรมอมารีวอเตอร์เกท กรุงเทพฯ

โดยการประชุมครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อผลักดันให้เกิดการคิดค้นหาแนวทางปฏิบัติใหม่ และแสวงหาความร่วมมือเพื่อสร้างการพัฒนาทางด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม รวมทั้งเพื่อส่งเสริมความเข้าใจและความร่วมมือ อันเหมาะสมในระดับภูมิภาคระหว่างนักวางแผนนโยบายนักการศึกษาและนักธุรกิจในทุกภาคส่วน ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในด้านพัฒนาการศึกษาของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าจากสถานการณ์ของโลกในปัจจุบัน ทุกภาคส่วนได้ให้ความสำคัญกับทรัพยากรบุคคลโดยเน้นเรื่องของการลงทุนในมนุษย์ เพราะเป็นปัจจัยสำคัญ ต่อความเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และการศึกษาโดยที่วาระด้านการศึกษายังคงมีบทบาทสำคัญยิ่งในการสร้างองค์ความรู้ ทักษะด้านต่างๆให้กับผู้เรียนในทุกกลุ่มอายุ ทั้งในระดับท้องถิ่นและภู เพื่อให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองความมั่นคงและการบูรณาการต่างๆในบริบทของสังคมและเศรษฐกิจ ความเสี่ยงและโอกาสเป็นสิ่งที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ในช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลง การปฏิรูปการศึกษา จะเป็นพื้นฐานของการเปลี่ยนแปลงวาระด้านการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเรียนการสอนในวิชาที่เกี่ยวกับ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวัฒนธรรม นอกจากนี้ในส่วนของประเทศไทยเรายังมีการจัดตั้งสภาปฏิรูป แห่งชาติที่ให้ความสำคัญใน 11 หัวข้อซึ่งครอบคลุม ด้านการเมือง พลังงาน วัฒนธรรม และการศึกษา อีกทั้ง การเพิ่มงบประมาณสนับสนุนงานวิจัยและส่งเสริมผลงานนวัตกรรมใหม่ๆ ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการ ตระหนักและส่งเสริมความร่วมมือในระดับทวิภาคีและพหุภาคีเสมอมาการประชุมสมัชชาการศึกษา เช่น นานาชาติครั้งนี้ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมที่มีความหลากหลายและมาจากหลายภาคส่วน ได้แก่ ระดับนโยบาย จากภาครัฐ พันธมิตรจากภาคอุตสาหกรรม นักการศึกษาวิชาการ และครู เป็นต้นโดยหวังว่าจะเกิด การแลกเปลี่ยนมุมมองและการเรียนรู้เพื่อให้เกิดแรงบันดาลใจในการปรับ/เปลี่ยนแนวคิด และทัศนคติที่มีต่อการศึกษา
นอกจากนี้ผู้ช่วยรัฐมนตรีฯ ยังได้เข้าร่วมฟังการอภิปรายพิเศษโดยรัฐมนตรีและผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจากประเทศบรูไนดารุสซาลาม กัมพูชาฟิลิปปินส์และเมียนมาร์ในหัวข้อ “วิสัยทัศน์และแนวคิดของรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เกี่ยวกับความท้าทายของระบบการศึกษา ในเอเชียและการปฏิรูป-ปรับเปลี่ยนรูปแบบการศึกษาเพื่อรองรับการรวมตัวของภูมิภาค” โดยมุ่งนำเสนอ แนวความคิดและข้อแนะนำเชิงนโยบายจากรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการเพื่อการพัฒนาระบบการศึกษาในประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สำหรับการเตรียมความพร้อมการรวมตัวของภูมิภา ค.ศ. 2015 รวมทั้งร่วมฟังการบรรยายพิเศษหัวข้อ“อนาคตของการศึกษาและการพัฒนาบุคลากรในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้- ทำไมจึงจำเป็นที่ต้องเปลี่ยนวิธีการคิดและปรับรูปแบบของการศึกษา วิทยาศาสตร์” และวัฒนธรรม"

การประชุมสมัชชาการศึกษานานาชาติ “SEAMEO Congress” จัดขึ้นโดยองค์การรัฐมนตรี ศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือซีมีโอร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการไทยบริติชเคาน์ซิลสถาบันส่งเสริม การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และองค์กรเพื่อพัฒนาการศึกษาทั้งในระดับประเทศ และนานาชาติมากกว่า 20 องค์กรประกอบด้วยการประชุมหัวข้อย่อยซึ่งครอบคลุมขอบเขตของการอภิปราย ในเรื่องของนโยบายกับการปฏิรูปนวัตกรรมด้านยุทธศาสตร์การเรียนและการสอน และความร่วมมือ การเชื่อมโยง และการสร้างพันธมิตร

**************************************

กลุ่มความร่วมมือกับองค์การระดับภูมิภาค
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.
21 ตุลาคม 2557


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking