ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
กล่าวถ้อยแถลงในการประชุมคณะกรรมการบริหารของยูเนสโก ครั้งที่ 195
ผนึกยูเนสโกร่วมผลักดันอนาคตการศึกษาภายหลังปี 2558
ชูปฏิรูปการศึกษาไทย สร้างเด็กไทยมีทักษะ ศักยภาพ เป็นคนดีมีคุณธรรม พร้อมเป็นพลเมืองโลก 
******************

Executive Board of UNESCO at 195 20-10-2557

การประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 195 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-30 ตุลาคม 2557 ณ สำนักงานใหญ่ยูเนสโก กรุงปารีส โดยมีนางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยไปเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว เนื่องจากประเทศไทยได้รับการเลือกตั้งให้เป็นกรรมการบริหารของยูเนสโก โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี (2554 -2558) การประชุมฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมพิจารณาและติดตามการดำเนินงานขององค์การยูเนสโก รวมถึงโครงการและงบประมาณขององค์การยูเนสโก ในช่วง 6 เดือนแรก ของปี 2557-2558 
ในโอกาสนี้ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวถ้อยแถลงในนามประเทศไทย โดยแสดงความชื่นชมและสนับสนุนการดำเนินงานของยูเนสโกในการสร้างสันติภาพของโลก นอกจากนี้ ยูเนสโกยังสามารถบริหารงบประมาณขององค์กรระหว่างปี 2557-2558 อย่างมีประสิทธิภาพในช่วงประสบวิกฤตด้านงบประมาณ พร้อมทั้งสนับสนุนยูเนสโกดำเนินบทบาทนำในการกำหนดวาระการพัฒนาด้านการศึกษาของโลก ภายหลังปี 2558 รวมถึงการให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิค แก่ประเทศสมาชิกเพื่อการติดตามประเมินผลวาระการพัฒนาด้านการศึกษาภายหลังปี 2558
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการยังได้กล่าวถึงการเป็นเจ้าภาพจัดการการประชุมด้านการศึกษาในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของประเทศไทยในเดือนสิงหาคม 2557 ซึ่งนำไปสู่การจัดทำแถลงการณ์กรุงเทพ ที่เป็นการวางอนาคตในภาคการศึกษาของภูมิภาคใน 15 ปี อย่างไรก็ตาม ได้เรียกร้องให้ยูเนสโกให้ความสำคัญต่อการบรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาเพื่อปวงชนภายในปี 2558 ซึ่งยังคงต้องผนึกความร่วมมือกับประชาคมในการดำเนินการเรื่องดังกล่าวให้บรรลุผลตามเป้าหมายต่อไป รวมถึงการให้ความสำคัญต่อเป้าหมายการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นวาระสำคัญของโลก และจะมีการจัดประชุมโลกว่าด้วยการศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในเดือนพฤศจิกายน 2557 
สำหรับประเทศไทย นอกจากให้ความสำคัญต่อการดำเนินงานด้านการศึกษาแล้ว ยังได้ร่วมมือกับยูเนสโกในการส่งเสริมการดำเนินงานในสาขาวิทยาศาสตร์เพื่อเป็น กลไกขับเคลื่อนสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน การผลักดันความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศในการศึกษา การส่งเสริมสาขาสังคมและมนุษย์ศาสตร์เพื่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม การปกป้องมรดกทางวัฒนธรรม และการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และสันติภาพให้เกิดขึ้นในโลก นอกจากนี้ ประเทศไทยยังได้มีบทบาทเพิ่มขึ้นในเวทีระดับภูมิภาคและระดับโลก โดยเน้นการส่งเสริม การพัฒนาศักยภาพแข่งขัน ส่งเสริมทักษะ และความชำนาญการของประชาชน เพื่อพร้อมเป็น พลเมืองโลก เน้นการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล โดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ และการคิดวิเคราะห์ รวมถึงการปฏิรูปครู และการเรียนการสอน อย่างสอดคล้องกับความต้องการของประเทศไทย รวมถึงการปลูกฝังผู้เรียนเกี่ยวกับค่านิยม ความมีคุณธรรม โดยเน้นการส่งเสริมให้คนไทยอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมแห่งสันติภาพและสมานฉันท์ในประชาคมโลกซึ่งเป็นหลักการพื้นฐานของยูเนสโก 
ในการประชุมคณะกรรมการบริหารของยูเนสโก ครั้งที่ 195 ผู้อำนวยการได้กล่าวถึงการที่องค์การยูเนสโกยังคงให้ความสำคัญ และมีการดำเนินการที่เข้มแข็งต่อประเด็นการศึกษาในวาระการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายหลังปี 2558 ของสหประชาชาติ การจัดการศึกษาสำหรับกลุ่มด้อยโอกาส การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน การสนับสนุนการประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ การจัดการศึกษาเพื่อความเป็นพลเมืองโลก การส่งเสริมการศึกษาสำหรับเด็กหญิงและสตรี การส่งเสริมพหุวัฒนธรรม การเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางวัฒนธรรมเพื่อขจัดความยากจนและการพัฒนาอย่างยั่งยืน การส่งเสริมเสรีภาพ ของสื่อ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังได้มีการรายงานเกี่ยวกับการดำเนินงานขอยูเนสโกในช่วง 6 เดือนแรกของแผนงานและงบประมาณของยูเนสโก การรายงานเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับคำของบประมาณโครงการสนับสนุนความร่วมมือกับประเทศสมาชิก เป็นต้น

Executive1 Board of UNESCO at 195 20-10-2557

*************************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
20 ตุลาคม 2557


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking