1st SEAMEO Young Leadership Forum 7-10-2557

วัน ที่ 1 ตุลาคม 2557 นายชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับมอบหมายจากปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานงานเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อต้อนรับคณะผู้แทนเยาวชน จากประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในการประชุม 1st SEAMEO Youth Leadership Forum ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ กรุงเทพฯ จัดโดยศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยโบราณคดีและวิจิตรศิลป์ของซีมีโอ (ซีมีโอสปาฟา) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนจากประเทศต่าง ๆ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างกัน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวประมาณ 30 คน

    ในโอกาสนี้ นายชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ ได้กล่าวว่า ภาวะการเป็นผู้นำสำคัญอย่างยิ่งต่อการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะจากบริบทของความแตกต่างและความท้าทายที่หลากหลาย ซึ่งผู้นำในอนาคตควรจะมีแนวคิดที่เปิดกว้างและมีความหลากหลายในการหาทางออก ของปัญหา ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการไทยตระหนักถึงความสำคัญของกิจกรรมเสริมสร้างและส่งเสริม บทบาทของผู้นำ โดยเฉพาะการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนในการเป็นผู้นำเพื่อเป็นพลเมืองอาเซียนที่ มีคุณภาพและเป็นพลเมืองโลกที่ดี รวมถึงการทำงานร่วมกับสำนักงานเลขาธิการซีมีโออย่างใกล้ชิด โดยเน้นเรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ใน ประเด็นวาระด้านการศึกษา การวิจัย การฝึกอบรม และข้อริเริ่มอื่น ๆ  

--------------------------------------


กลุ่มความร่วมมือกับองค์การระดับภูมิภาค
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
7 ตุลาคม 2557


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking