สรุปผลดำเนินโครงการผู้ช่วยสอนภาษาอังกฤษ ประจำปี 2557
(Thailand English Teaching Programme 2014)

-----------------------------------------

Thailand English Teaching 3-10-2557

กระทรวงศึกษาธิการได้ร่วมมือกับบริติช เคานซิล ดำเนินโครงการผู้ช่วยสอนภาษาอังกฤษ (Thailand English Teaching Programme ) ประจำปี 2557 โดยนำนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ในสหราชอาณาจักร มาเป็นผู้ช่วยสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนของไทย ระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน- 29 สิงหาคม 2557 โดยในปีนี้ มีอาสาสมัครชาวอังกฤษเข้าร่วมโครงการ รวมทั้งสิ้นจำนวน 242 คน เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. ได้จัดทำแบบประเมินผลเพื่อสำรวจความพึงพอใจ ความคิดเห็น ปัญหาและข้อเสนอแนะจากสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ พร้อมกับนำผลการประเมินเข้าประชุมหารือกับบริติช เคานซิล เพื่อวางแนวทางการดำเนินโครงการในปีต่อไป โดยสรุปผลได้ ดังนี้

Thailand English Teaching2 3-10-2557


1. จากการประมวลแบบสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 92 แห่ง พบว่า ร้อยละ 86.29 มีความพึงพอใจกับโครงการ โดยเห็นว่าโครงการนี้ช่วยให้นักเรียน ครูและบุคลากรของโรงเรียนมีความสนใจและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษมากขึ้น และประสงค์จะเข้าร่วมโครงการนี้อีกในอนาคต
2. ปัญหา/อุปสรรคของสถานศึกษาในการเข้าร่วมโครงการ 
2.1 ระยะเวลาของโครงการสั้นเกินไป (2 เดือน ระหว่างเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม) ทำให้ขาดความต่อเนื่องในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
    2.2 ผู้ช่วยสอนภาษาอังกฤษบางคนยังขาดการเตรียมความพร้อมในการปรับตัวให้เข้ากับความแตกต่างทางวัฒนธรรมและสภาพแวดล้อมของไทย รวมถึงทัศนคติและความอดทนในการปฎิบัติงาน
    2.3 ผู้ช่วยสอนภาษาอังกฤษบางคนไม่ได้เรียนในสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษหรือสาขาด้านการศึกษา จึงทำให้ขาดประสบการณ์ในการนำกิจกรรมในห้องเรียนได้และจัดทำแผนการสอนร่วมกับครูได้
    3. ข้อเสนอแนะจากสถานศึกษา 
    3.1 ควรขยายระยะเวลาการปฏิบัติงานของผู้ช่วยสอนฯ จาก 2 เดือน เป็นเวลา 1 ภาคการศึกษาหรือ 1 ปี
3.2 ควรมีการเตรียมความพร้อมผู้ช่วยสอนฯ อย่างจริงจังเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทย อาหารไทย สภาพความเป็นอยู่ ภูมิอากาศ สัตว์/แมลงเขตร้อน รวมทั้งเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพและประกันสุขภาพให้เรียบร้อยก่อนเดินทางมาปฏิบัติหน้าที่
3.3 ควรคัดเลือกผู้ช่วยสอนฯ โดยเน้นจากนักศึกษาที่เรียนในด้านการสอนเป็นหลัก รวมทั้งมีการอบรมเทคนิคการสอน การทำกิจกรรมในห้องเรียน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการจัดการเรียนการสอน

Thailand English Teaching3 3-10-2557

*****************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
3 ตุลาคม 2557


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking