รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการกล่าวขอบคุณสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นและยูเนสโก
ที่สนับสนุนโครงการฟื้นฟูศูนย์การเรียนชุมชนจังหวัดอยุธยา และลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ

UNESCO S.Chaiyasook 28-05-2557

เมื่อ วันที่ 27 พฤษภาคม 2557 เวลา 09.20 น. นางสาวจุไรรัตน์ แสงบุญนำ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ ได้กล่าวขอบคุณยูเนสโกและรัฐบาลญี่ปุ่นในพิธีปิดโครงการฟื้นฟูศูนย์การเรียน ชุมชนจังหวัดอยุธยา และลดความเสี่ยงจากการเกิดภัยพิบัติ (Restoring Community Learning Centres Damaged by Floods and Disaster Risk Reduction Project) ณ ห้องจูปิเตอร์ อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

พิธี ปิดโครงการฯ เริ่มด้วยการกล่าวต้อนรับของนาย Min Bista รักษาการที่ปรึกษาและผู้ประสานงานด้านการศึกษา สำนักงานยูเนสโก กรุงเทพฯ ซึ่งกล่าวว่า อุทกภัยในปี 2554 ได้ส่งผลกระทบให้การบริการของศูนย์การเรียนชุมชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ต้องหยุดชะงักลงเนื่องจากได้รับความเสียหายทางด้านอาคารเรียน และสื่อการเรียนการสอน การส่งเสริมการศึกษาเป็นหน้าที่สำคัญขององค์การยูเนสโก สำนักงานยูเนสโก กรุงเทพฯ จึงได้ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กระทรวงศึกษาธิการ โดยการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลญี่ปุ่นในการดำเนินโครงการฟื้นฟูศูนย์การ เรียนชุมชนจังหวัดอยุธยา และลดความเสี่ยงจากการเกิดภัยพิบัติ ทำให้ศูนย์การเรียนชุมชน โดยการดำเนินโครงการตลอดระยะ 3 ปีที่ผ่านมา ได้เน้นการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ซึ่งประสบความสำเร็จอย่างดียิ่ง ทำให้ศูนย์การเรียนชุมชน จำนวน 50 แห่ง ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สามารถเปิดทำการเรียนการสอนได้ตามปกติ

จาก นั้น ฯพณฯ Shigekazu Sato เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ได้กล่าวว่า ในปี พ.ศ.2554 ไทยและญี่ปุ่นต่างก็ประสบกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ ญี่ปุ่นได้เผชิญกับเหตุการณ์แผ่นดินไหวและคลื่นสึนามิ ส่วนประเทศไทยประสบกับปัญหาอุทกภัย ซึ่งทั้งสองประเทศต่างช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามที่ประเทศหนึ่งประสบกับ ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ประเทศไทยได้บริจาคเงินช่วยเหลือพร้อมทั้งส่งถุงยังชีพ และหน่วยกู้ภัยไปยังประเทศญี่ปุ่น และเมื่อประเทศไทยประสบกับปัญหาอุทกภัย ได้มีการรณรงค์ช่วยเหลือคนไทยในประเทศญี่ปุ่น สำหรับโครงการฟื้นฟู ศูนย์การเรียนชุมชนนี้ รัฐบาลญี่ปุ่นได้สนับสนุนงบประมาณเพื่อฟื้นฟูชุมชนที่ได้รับความเสียหายให้ สามารถเปิดให้บริการได้ตามปกติ ในนามของรัฐบาลญี่ปุ่นต้องขอขอบคุณทางกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานยูเนสโก กรุงเทพฯ ที่ได้ให้ความร่วมมือสนับสนุนโครงการจนประสบความสำเร็จ นับเป็นการตอกย้ำความร่วมมือ และมิตรภาพที่ดีระหว่างประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นให้แนบแน่นตลอดไป

UNESCO S.Chaiyasook 1 28-05-2557

ใน โอกาสนี้ นางสาวจุไรรัตน์ แสงบุญนำ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้กล่าวขอบคุณสำนักงานยูเนสโก กรุงเทพฯ ที่ได้จัดตั้ง และดำเนินโครงการฟื้นฟูศูนย์การเรียนชุมชนและลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ รวมถึงนางเอริน่า โบโกว่า ผู้อำนวยการใหญ่ยูเนสโกที่ได้ให้การสนับสนุนโครงการฯ โดยได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้ชุมชนที่ได้รับความเสียหายเมื่อ เดือนกันยายน 2554 และขอขอบคุณรัฐบาลญี่ปุ่นที่ได้ให้ความช่วยเหลือด้านงบประมาณในการสนับสนุน โครงการฯ รวมทั้งการฟื้นฟูอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ในฐานะเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติฯ ตระหนักดีว่าศูนย์การเรียนชุมชนมีบทบาทสำคัญมากในการส่งเสริมการเรียนรู้ ตลอดชีวิตและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะผู้ที่ขาดโอกาสในการเรียนในระบบโรงเรียน การให้การสนับสนุนของทั้งสองหน่วยงานจะทำให้ประเทศไทยสามารถดำเนินโครงการ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาทักษะให้ กับคนในชุมชนได้อย่างต่อเนื่อง โดยกระทรวงศึกษาธิการจะได้พัฒนาศูนย์การเรียนชุมชนในประเทศไทยให้การบริการ ที่ดีขึ้นแก่ประชาชนในพื้นที่ และมีเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในสังคมโดยมีจุดมุ่งหมายในการพัฒนา เด็ก เยาวชน และสังคมต่อไป

UNESCO S.Chaiyasook 2 28-05-2557

ใน พิธีปิดโครงการฟื้นฟูดังกล่าวได้มีการรายงานผลการดำเนินการฟื้นฟูการเรียน ชุมชน ซึ่งมีพื้นที่เป้าหมายในการดำเนินการ คือ ศูนย์การเรียนชุมชน จำนวน 106 แห่ง จาก 206 แห่ง ที่ได้รับความเสียหายทั้งอาคารเรียน สื่อการเรียนการสอน และครุภัณฑ์ต่างๆ โดยสำนักงานยูเนสโก กรุงเทพฯ ได้ร่วมมือกับสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการฯ ดังนี้
    • การฟื้นฟูศูนย์การเรียนชุมชน จำนวน 50 แห่ง ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้สามารถเปิดการเรียนการสอนได้ตามปกติ
    • จัดทำคู่มือประชาชนในการป้องกันและลดความเสี่ยงจากอุทกภัย
    • จัดอบรมครูศูนย์การเรียนชุมชน จำนวนมากกว่า 240 คน เกี่ยวกับการรับมือกับภัยพิบัติและนำความรู้ไปเผยแพร่ต่อในศูนย์การเรียน ชุมชนของตน
    • จัดทำ game application เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรับมือกับอุทกภัยในรูปแบบที่เข้าใจง่ายและสนุกสนาน

พิธี ปิดโครงการฟื้นฟูศูนย์การเรียนรู้ชุมชนและลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติในครั้ง นี้ มีผู้เข้าร่วมงานจาก สำนักงาน กศน. ส่วนกลาง และจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำโดย นายชาญวิทย์ ทับสุพรรณ รองเลขาธิการ กศน. และเจ้าหน้าที่จากสำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติ นำโดย นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ ในฐานะรองเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติฯ และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานยูเนสโกกรุงเทพฯ จากยูเนสโก รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงาน

-----------------------------------------------------

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
28 พฤษภาคม 2557


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking