การประชุมคณะกรรมการเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการใช้ภาษาฝรั่งเศส ครั้งที่ 1/2557

Residence de France1 08-05-2557

          นาง สาวจุไรรัตน์ แสงบุญนำ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการใช้ภาษาฝรั่งเศส ครั้งที่ 1/7 พฤษภาคม 2557 ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศส (Residence de France) กรุงเทพฯ การประชุมในครั้งนี้ เป็นผลสืบเนื่องมาจากคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการ ใช้ภาษาฝรั่งเศส ซึ่งมีวัตถุประสงค์สำคัญในการกำหนดกรอบและแนวทาง ตลอดจนยุทธศาสตร์ในการส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษา ฝรั่งเศสในประเทศไทย ในที่ประชุมได้เสนอให้มีการดำเนินการประชาสัมพันธ์ เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนหันมาให้ความสนใจในการศึกษาภาษาฝรั่งเศส โดยพยายามชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ความงดงาม ตลอดจนคุณค่าของภาษาฝรั่งเศส ซึ่งการดำเนินการในการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาฝรั่งเศสดังกล่าว จะส่งผลให้นักเรียนมีความสามารถในการใช้ภาษาฝรั่งเศสได้อย่างมั่นใจ และเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ ในประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสต่อไป

Residence de France2 08-05-2557-horz

          นอกจากนี้ ที่ประชุมยังเสนอให้มีการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสในสถาน ศึกษาภายใต้สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาโดยเฉพาะในกลุ่มวิชาชีพ ด้านการบริการ อาทิ การท่องเที่ยว การโรงแรม อุตสาหกรรมอาหาร เป็นต้น

          ทั้งนี้ ภายหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมดังกล่าว นายตีแยรี วีโต เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ได้เป็นเจ้าภาพอาหารกลางวันแก่คณะกรรมการผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศส

**********************************

กลุ่มความร่วมมือทวิภาคี
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
8 พฤษภาคม 2557


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking