พิธีลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการดำเนินโครงการครูผู้ช่วยสอนภาษาญี่ปุ่น

ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการไทย-Japan Foundation ประเทศญี่ปุ่น

Japan Foundation1 2-05-2557

        ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2557 เวลา 15.30 น. กระทรวงศึกษาธิการได้จัดพิธีลงนามใน บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการดำเนินโครงการครูผู้ช่วยสอนภาษาญี่ปุ่นระหว่าง กระทรวงศึกษาธิการไทยและ Japan Foundation ประเทศญี่ปุ่น (Memorandum of Cooperation between the Ministry of Education, the Kingdom of Thailand and the Japan Foundation, Japan on the Cooperation for the Japanese-Language Learning Assistance Programs of “The WA Project”) โดยมี นางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้ลงนามฝ่ายไทย และ Mr. Hiroyasu Ando ประธาน Japan Foundation ประเทศญี่ปุ่นเป็น ผู้ลงนามฝ่ายญี่ปุ่น โดยมีนายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนายชิเกะกะซุ ซะโตะ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ร่วมเป็นสักขีพยานกิตติมศักดิ์

Japan Foundation2 2-05-2557


        บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการดำเนินโครงการครูผู้ช่วยสอนภาษาญี่ปุ่นระหว่าง กระทรวงศึกษาธิการไทยและ Japan Foundation ประเทศญี่ปุ่น เป็นข้อตกลงที่ไทยและญี่ปุ่นแสดงเจตนาที่จะร่วมกันดำเนินโครงการครูผู้ช่วย สอนภาษาญี่ปุ่น โดยกระทรวงศึกษาธิการได้ร่วมมือกับสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย และมูลนิธิญี่ปุ่น กรุงเทพฯ ดำเนินโครงการครูผู้ช่วยสอนภาษาญี่ปุ่นในภูมิภาคอาเซียน (The Dispatch Program of Japanese Language Assistant Teacher to ASEAN “NIHONGO Partners” Program) โดยโครงการดังกล่าวเป็นผลสืบเนื่องจากนโยบายของนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นที่ ประสงค์จะช่วยพัฒนาทักษะภาษาญี่ปุ่นในประเทศภูมิภาคอาเซียน ซึ่ง ปัจจุบันหลายประเทศยังขาดแคลนครูสอนภาษาญี่ปุ่นจำนวนมาก ดังนั้น รัฐบาลญี่ปุ่นจึงต้องการสนับสนุนโดยการส่งครูผู้ช่วยสอนภาษาญี่ปุ่นไป ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาต่างๆ เพื่อช่วยพัฒนาทักษะการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีเป้าหมายในการส่งครูมาในภูมิภาคอาเซียนจำนวน 3,000 คน ภายในปี ค.ศ. 2020 (พ.ศ. 2563) โดยรัฐบาลญี่ปุ่นได้ตั้งเป้าหมายที่จะส่งครูมาสอนในประเทศไทย ปีละ 100 คน แต่สำหรับปี 2557 ซึ่งเป็นปีแรกของการดำเนินโครงการ จะส่งครูมาจำนวน 30 คน ซึ่งมีกำหนดการจะเดินทางมาปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาต่างๆ ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2557 ถึงเดือนมีนาคม 2558 

Japan Foundation3 2-05-2557


อนึ่ง ก่อนการจัดพิธีการลงนามดังกล่าว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ร่วมหารือกับนาย ฮิโระยะสุ อันโดะ ประธาน Japan Foundation เกี่ยวกับการดำเนินโครงการข้างต้น โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้แสดงความขอบคุณฝ่ายญี่ปุ่นที่จะจัด ส่งครูเข้ามาเพื่อช่วยพัฒนาทักษะการเรียนการการสอนภาษาญี่ปุ่นของนักเรียน ไทยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และสามารถนำไปสื่อสารได้จริง อีกทั้งยังมุ่งเน้นจะให้เกิดคุณภาพการเรียนการสอนมากกว่าจำนวนผู้เรียน และในโอกาสเดียวกัน ประธานมูลนิธิญี่ปุ่นก็ได้ขอบคุณกระทรวงศึกษาธิการที่ได้สนับสนุนและส่ง เสริมการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นในประเทศไทยให้มากขึ้น และหวังว่าจะได้รับความร่วมมืออันดียิ่งเช่นนี้ต่อไป

**********************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
2 พฤษภาคม 2557


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking