เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2557 เวลา 15.00 น. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้มอบให้นางสาวจุไรรัตน์ แสงบุญนำ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้แทนให้การต้อนรับ นายเมห์เมต โคเซ (Mr. Mehmet Kose) รองประธาน Presidency of Turks Abroad and Related Communities (Yetebe) สาธารณรัฐตุรกี และคณะ โดยมีผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นายอดินันท์ ปากบารา) ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เข้าร่วมหารือด้วย

 

Turkey 25-03-2557-01

 

 

รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการแจ้งว่า ภายหลังจากการเดินทางไปเยือนตุรกีของนายกรัฐมนตรีเมื่อเดือนกรกฎาคม 2556 กระทรวงศึกษาธิการได้ประชุมหารือเพื่อจัดเตรียมทุนที่จะเสนอให้แก่ตุรกี ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้จัดเตรียมทุนการศึกษาให้ 42 ทุน และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก็ยินดีสนับสนุนการศึกษาให้ด้วย จำนวน 10 ทุน โดยแจ้งผ่านกระทรวงการต่างประเทศของไทยอย่างไรก็ตาม จะจัดส่งรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับทุนการศึกษาของไทยให้ต่อไป พร้อมกันนี้ มีความเห็นว่าควรมีการจัดทำบันทึกความตกลง (Agreement) ด้านการศึกษาระหว่างกัน เพื่อกระชับความสัมพันธ์และส่งเสริมความร่วมมือที่ใกล้ชิด โดยฝ่ายไทยเสนอที่จะยกร่างข้อตกลงส่งให้ฝ่ายตุรกีพิจารณาต่อไป

---------------------

 กลุ่มความร่วมมือทวิภาคี 1

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.

กิตติกร / ภาพ

                           กลุ่มสารนิเทศ สป. ศธ.

25 มีนาคม 2557

 


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking