สรุปการหารือระหว่างนายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

และ Mr. Adrian Greer ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการของ บริติช เคานซิล สหราชอาณาจักร

british council1

Mr. Adrian Greer ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการของ บริติช เคานซิล สหราชอาณาจักรได้เข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างไทยและสหราชอาณาจักร เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเพชรพิมาน 1 ชั้น 11 โรงแรมปรินซ์ พาเลส มหานาค

         ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวต้อนรับและขอบคุณบริติช เคานซิลที่ให้การสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาของไทยมาโดยตลอดโดยเฉพาะโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษต่างๆ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากต่อครูและนักเรียนของไทย ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวถึงความจำเป็นในการปรับเปลี่ยนวิธีการสอนภาษาอังกฤษของครูไทย เนื่องจากวิธีการสอนแบบเดิมเน้นการสอนไวยากรณ์ ส่งผลให้นักเรียนขาดทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร จึงจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนวิธีการสอนโดยเน้นทักษะการสื่อสารในห้องเรียนให้มากขึ้น เพิ่มจำนวนชั่วโมงเรียนภาษาอังกฤษ นำเทคโนโลยีมาช่วยพัฒนาการเรียนการสอน เช่น สื่อการเรียนการสอนต่างๆ โปรแกรมที่สามารถโต้ตอบได้ (interactive programme) ปรับปรุงวิธีการประเมินผล กำหนดตัวชี้วัดในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษใหม่ โดยใช้จำนวนนักเรียนที่สามารถสอบผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษระดับนานาชาติ (IELTS/TOEFL)  เป็นต้น ทั้งนี้ ได้มีการมอบหมายให้สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) จัดทำแบบทดสอบวัดระดับความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษ โดยอ้างอิงกรอบมาตรฐาน CEFR (Common European Framework of Reference) เพื่อกำหนดเป้าหมายให้การทดสอบวัดผลระดับนานาชาติ

british council2         Mr. Adrian Greer ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการของ บริติช เคานซิล สหราชอาณาจักร กล่าวถึงความร่วมมือในด้านการศึกษาระหว่างไทยและสหราชอาณาจักรที่ทั้งสองฝ่ายได้ดำเนินความร่วมมือมายาวนาน สำหรับปัญหาการใช้กระบวนการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบเดิมที่ประเทศไทยประสบอยู่นั้น ประเทศอื่นๆ ก็ประสบปัญหาที่คล้ายคลึงกัน จึงมีความจำเป็นที่ต้องพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษครูผู้สอน โดยบริติช เคานซิลสนับสนุนให้สร้างเครือข่ายสนับสนุนการสอน (Teaching Support Network) ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มของครูผู้สอน เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และช่วยเหลือกันในด้านเทคนิคการสอน และเสนอระบบที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Mentoring System) เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการทำงานของครูในชั้นเรียน นอกจากนี้ บริติช เคานซิล กำลังพัฒนาหลักสูตร หลักสูตรการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์หรือ Massive Open Online Course (MOOC) ซึ่งเป็นการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์แบบไม่เสียค่าใช้จ่ายและไม่จำกัดผู้เรียน รวมทั้งมีระบบการประเมินแบบพิเศษ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจสามารถศึกษาได้ด้วยตนเองที่บ้าน

british council3

        ในการนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ขอความร่วมมือจากบริติช เคานซิล เข้ามามีส่วนร่วมในการการปรับยุทธศาสตร์การเรียนการสอนภาษาต่างประเทศของประเทศไทย ซึ่งบริติช เคานซิลตอบยินดีที่จะให้ความร่วมมือในการพัฒนาการสอนภาษาอังกฤษของกระทรวงศึกษาธิการในครั้งนี้ โดยจะได้หารือในรายละเอียดกับกระทรวงศึกษาธิการต่อไป

*****************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
24 มีนาคม 2557


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking