การเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคณะ

ระหว่างวันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 2557

 

Lao 28-28-02-2014-03

นาย จาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ เดินทางไปเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหว่างวันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 2557 และได้เข้าหารือกับ ดร.คำพัน วิพาวัน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาของ สปป. ลาว โดยได้หยิบยกประเด็นการพัฒนาการศึกษา ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยยังอยู่ระหว่างการปฏิรูปการศึกษา ซึ่งได้ดำเนินการมาระยะหนึ่งแล้ว เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องโอกาสทางการศึกษาและการเข้าถึงการศึกษาของประชาชน และยังคงต้องดำเนินการในเรื่องของคุณภาพทางการศึกษา โดยเฉพาะเรื่องการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนทุกคน รวมทั้งการแก้ปัญหาการออกกลางคันของนักเรียน การปรับปรุงหลักสูตร การเรียนการสอน เน้นให้ครูเปลี่ยนวิธีสอนเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน นอกจากนี้ยังได้มุ่งเน้นพัฒนาการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ ซึ่งต้องเร่งพัฒนาให้ครูสอนเพื่อการสื่อสารได้ เน้นนโยบายให้นักเรียนเลือกเรียนสายอาชีพเพิ่มมากขึ้น   ในอัตราส่วน 51:49 ภายในปี 2558 โดยได้จัดทำหลักสูตรร่วมกับภาคเอกชน บริษัทหรือโรงงานเพื่อให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติและมีรายได้ระหว่างเรียนด้วย นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการได้มีความร่วมมือกับ สปป.ลาว เพื่อสนับสนุนการพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียนของลาว โดยการสนับสนุนอุปกรณ์และจัดสร้างอาคารศูนย์การเรียนชุมชนต้นแบบใน สปป.ลาว จำนวน 7 แห่ง

 

 

Lao 28-28-02-2014-02Lao 28-28-02-2014-04

ในส่วนของ สปป.ลาว ได้ดำเนินการปฏิรูปการศึกษาระยะ ที่ 1 เมื่อปี 2553 โดยได้ปรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและระบบการศึกษา จากเดิม 11 ปี เป็น 12 ปี (5:4:3) เพื่อให้เทียบเท่ากับประเทศอาเซียน โดยมีเป้าหมายให้นักเรียนทุกคนต้องจบชั้นประถมศึกษาภายในปี 2558 (ปัจจุบันมี 8 เมืองที่ประชาชนยังไม่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา) และพบว่านักเรียนสนใจเลือกเรียนสายสามัญมากกว่าสายอาชีพ และนิยมเลือกเรียนระดับอุดมศึกษาในคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ นอกจากนี้ ยังพบว่า มหาวิทยาลัยประสบปัญหาขาดแคลนอาจารย์สอนในระดับปริญญาตรี

Lao 28-28-02-2014-01

รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคณะได้เยี่ยมชมศูนย์การเรียนชุมชนหลวงพระบาง และโรงเรียนชนเผ่า (Northern Regional Non Formal Education Center Luang Pra Bang) ซึ่งเป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาที่เปิดสอนทั้งสายสามัญและสายอาชีพและ โรงเรียนพอนสะหวัน เน้นการเรียนการสอนสายวิทยาศาสตร์ ภายใต้การกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ. 2550

ในโอกาสการเยือน สปป.ลาว ครั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้มอบสื่อการเรียนการสอนและอุปกรณ์การ ศึกษา รวม 32 รายการ มูลค่า 232,204 บาท ให้แก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาของลาว เพื่อมอบให้แก่โรงเรียนต่าง ๆ ใช้ในการเรียนการสอนต่อไป

---------------------------------

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.

28 กุมภาพันธ์ 2557


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking