เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2557 เวลา 09.00 น. คณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยปักกิ่งได้เดินทางเข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงศึกษาธิการ (นายจาตุรนต์ ฉายแสง) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและหารือเกี่ยวกับความร่วมมือ ทางการศึกษาระหว่างประเทศไทยกับประเทศจีน พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงานการจัดสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกนักเรียน/นัก ศึกษาไทยไปศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยปักกิ่ง ประจำปีการศึกษา 2557

 

pakking-4-3-2557

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยปักกิ่งแสดงความขอบคุณที่กระทรวงศึกษาธิการไทยได้ให้ การต้อนรับคณะเป็นอย่างดี และยินดีที่จะให้การสนับสนุนความร่วมมือต่างๆ ตามที่กระทรวงศึกษาธิการของไทยสนใจ นอกจากนี้ ยังกล่าวถึงภาพรวมของมหาวิทยาลัยปักกิ่ง ว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงมานาน ขณะนี้มีนักศึกษาอยู่ประมาณ 26,000 คน โดยนักศึกษาไทยส่วนใหญ่จะศึกษาด้านภาษาจีน และสังคมศาสตร์ นอกจากนี้ ยังมีนักศึกษามาเรียนด้านรัฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ด้วย แต่อย่างไรก็ดี ทางมหาวิทยาลัยยังมีความต้องการให้นักศึกษาไทยเดินทางไปศึกษาในคณะอื่นๆ ของมหาวิทยาลัยด้วย เช่น คณะแพทย์ศาสตร์ คณะวิศวกรรม เป็นต้น ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยปักกิ่งสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักเรียนไทยเป็นประจำทุกปี โดยเริ่มตั้งแต่ปี 2552 ซึ่งผู้แทนมหาวิทยาลัยปักกิ่งจะเดินทางมาเพื่อดำเนินการคัดเลือกนักเรียน เข้ารับทุนการศึกษาด้วยตนเอง โดยครั้งนี้เป็นปีที่ 6 ทั้งนี้ ผู้สมัครเข้ารับทุนดังกล่าวจะต้องสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK) ให้ได้ระดับ 4-5 โดยมหาวิทยาลัยปักกิ่งกำหนดว่าจะให้ทุนทั้งหมดจำนวน 10 ทุน แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสามารถของนักเรียนไทยว่าจะผ่านเกณฑ์ที่ มหาวิทยาลัยปักกิ่งกำหนดเท่าไร โดยในปี 2556 มีนักเรียนไทยได้รับทุนไปศึกษาที่มหาวิทยาลัยปักกิ่ง จำนวน 11 ทุน


รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวขอบคุณคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยปักกิ่ง ที่ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักเรียนไทย และต้องการให้มีการส่งเสริมนักเรียนสายวิทยาศาสตร์ที่สนใจศึกษาต่อที่ มหาวิทยาลัยปักกิ่ง แต่ขาดทักษะหรือไม่ผ่านเกณฑ์การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน เนื่องจากมีการกำหนดเกณฑ์ของผู้สมัครที่จะต้องสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนให้ ได้ระดับ 4-5 ทำให้นักเรียนกลุ่มดังกล่าวท้อใจและไม่สมัครสอบ แม้ว่าเด็กจะเรียนวิชาในสายวิทยาศาสตร์เก่งมาก หากมีการส่งเสริมให้นักเรียนสายวิทยาศาสตร์มีโอกาสได้รับทุนเพื่อศึกษาต่อ ที่มหาวิทยาลัยปักกิ่ง จะเป็นการเพิ่มจำนวนสาขาวิชาในการเลือกศึกษาต่อของเด็กไทยในมหาวิทยาลัย ปักกิ่งมากขึ้น นอกเหนือจากสาขาวิชาภาษาจีน สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หรือสาขาวิชารัฐศาสตร์ ทั้งนี้ ศธ.ยินดีให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ เนื่องจากโครงการลักษณะนี้เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทย และถือว่าเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศอีกด้วย

pakking-1-4-3-2557
ทั้งนี้ ฝ่ายจีนชี้แจงว่ามหาวิทยาลัยปักกิ่งจะใช้ภาษาจีนในการจัดการเรียนการสอนเท่านั้น นักเรียนที่มีระดับภาษาจีนไม่ดีอาจจะทำให้มีปัญหาเรื่องการเรียนการสอนได้ แต่อย่างไรก็ตามทางฝ่ายจีนยินดีรับข้อเสนอไปพิจารณา และในอนาคตอาจจะมีการขยายโอกาสเพิ่มทุนให้กับนักเรียนไทยต่อไป

*********************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
18 มกราคม 2557


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking