เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะและหารือความร่วมมือ
ด้านการศึกษากับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

korea-24-12-2013-01

นายช็อน แจ มัน (H.E. Mr. JOEN Jae Man) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย ได้เดินทางมาเข้าเยี่ยมคารวะพร้อมทั้งหารือความร่วมมือด้านการศึกษากับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2556 เวลา 09.30 น. ณ ห้องรับรองจันทรเกษม อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ


ในการนี้ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทยได้กล่าวแสดงความยินดีต่อการเข้าดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และได้กล่าวถึงการดำเนินความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างไทยและสาธารณรัฐเกาหลีว่า รัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลีได้ให้ความสำคัญกับการศึกษาของไทยเป็นอย่างยิ่งโดยผ่านความร่วมมือในระดับทวิภาคีของทั้งสองประเทศ ได้แก่ การแลกเปลี่ยนในระดับอุดมศึกษา การส่งครูชาวเกาหลีจำนวนประมาณ 140 คนเข้ามาสอนภาษาเกาหลีในสถาบันการศึกษาของไทย การจัดตั้งศูนย์การศึกษาภาษาเกาหลี (Korean Education Center) ในประเทศไทย เพื่อเป็นหน่วยงานในการส่งเสริมการเรียนและฝึกอบรมภาษาเกาหลีภายใต้การกำกับดูแลของสถานเอกอัครราชทูตเกาหลีประจำประเทศไทย เป็นต้น นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวถึงวัฒนธรรมของเกาหลีที่กำลังได้รับความนิยมในประเทศไทยเป็นอย่างมาก จึงมีความต้องการที่จะส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนได้เรียนรู้ภาษาเกาหลีให้มีจำนวนมากขึ้น โดยขณะนี้ มีนักเรียน/นักศึกษาไทยที่กำลังศึกษาอยู่ ณ สาธารณรัฐเกาหลี ประมาณ 200 คน ทั้งนี้ ได้มีสถาบันอุดมศึกษาไทยประมาณ 30 แห่ง ที่เปิดสอนภาษาเกาหลีอยู่ด้วยแล้ว และมีนักศึกษาชาวเกาหลีที่ศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาของไทยจำนวนประมาณ 400 คน

Korea-22-11-2556  


รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวแสดงความขอบคุณเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีและชื่มชมความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างสองประเทศ สามารถดำเนินความร่วมมือต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง พร้อมกับได้เสนอให้ฝ่ายสาธารณรัฐเกาหลีพิจารณาร่างบันทึกความเข้าใจที่ไทยได้เสนอเพื่อทั้งสองฝ่ายจะได้ลงนามและใช้เป็นกรอบความร่วมมือที่ชัดเจนะระหว่างกันในอนาคต


รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวให้การสนับสนุนในการเพิ่มจำนวนผู้เรียนภาษาเกาหลีในประเทศไทย อย่างไรก็ตามจำเป็นต้องเพิ่มจำนวนครูผู้สอนที่มีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถในการสอน และสามารถจัดการเรียนการสอนที่น่าสนใจ เพื่อดึงดูดผู้เรียนให้มีจำนวนเพิ่มขึ้น และเนื่องจากสาธารณรัฐเกาหลีเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยประเทศหนึ่งของโลก จึงขอให้ฝ่ายเกาหลีพิจารณาสนับสนุนการส่งผู้เชี่ยวชาญเข้ามาฝึกฝนและออกแบบการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ที่ผสมผสานการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ร่วมด้วยให้แก่ครู/อาจารย์ของไทย


นอกจากนี้ ได้เห็นควรให้สนับสนุนและผลักดันการแลกเปลี่ยนในระดับอุดมศึกษาให้มากขึ้น รวมไปถึงการปฏิรูปการอาชีวศึกษาของไทย ซึ่งถือเป็นนโยบายสำคัญหนึ่งของกระทรวงศึกษาธิการ ที่มีความต้องการพัฒนาการเรียนการสอน การปรับปรุงหลักสูตรให้ได้มาตรฐาน โดยได้เสนอว่า หากฝ่ายเกาหลีสามารถจัดส่งผู้เชี่ยวชาญด้านอาชีวศึกษาเข้ามาทำงานร่วมกับฝ่ายไทย เพื่อจัดการฝึกอบรมเทคนิคใหม่ๆ ที่ทันสมัย ให้แก่นักเรียน/นักศึกษาอาชีวะ ตลอดจนบุคลากรในสถาบันอาชีวศึกษา ให้ได้รับความรู้และฝึกปฏิบัติจริง จะส่งผลให้ไทยสามารถผลิตแรงงานฝีมือที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานตรงตามความต้องการของภาคธุรกิจ ในโอกานี้ ได้กล่าวเชิญชวนให้ฝ่ายเกาหลีเข้าร่วมงานมหกรรมการศึกษาครั้งใหญ่ของกระทรวงศึกษาธิการ ที่มีกำหนดจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 23-26 มกราคม 2557 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ซึ่งได้จัดมาแล้วจำนวน 2 ครั้ง และศูนย์การศึกษาภาษาเกาหลีได้เคยเข้าร่วมจัดนิทรรศการและสาธิตการเรียนการสอนภาษาเกาหลีแล้ว ในงานครั้งที่ 1 ในหัวข้อ "Language Learning and Thinking Showcase" ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เมื่อระหว่างวันที่ 30-31 ตุลาคม 2556 ที่ผ่านมา


-------------------------------

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
22 พฤศจิกายน 2556


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking