เอกอัครราชทูตแคนาดาเข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

canada-22-11-2556

นายฟิลิป คาลเวิร์ต (H.E. Mr. Philip Carlvert) เอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทย ได้เดินทางมาเข้าเยี่ยมคารวะพร้อมทั้งหารือความร่วมมือด้านการศึกษากับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2556 เวลา 14.00 น. ณ ห้องรับรองจันทรเกษม อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ


    เอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทยได้กล่าวแสดงความยินดีต่อการเข้าดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้กล่าวถึงการดำเนินความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างไทยและแคนาดาที่มีร่วมกันมาอย่างยาวนาน โดยแคนาดาให้ความสนใจการศึกษาของไทยมาก โดยเฉพาะนโยบายการพัฒนาและปฏิรูประบบการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในปัจจุบัน ที่มีหนึ่งนโยบายการสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษให้แก่ครูและนักเรียนซึ่งเป็นภาษาที่สองที่มีความสำคัญมาก


     เอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทยได้กล่าวเพิ่มเติมว่าแคนาดาเป็นถือเป็นประเทศหนึ่งที่นักเรียนนักศึกษาไทยเลือกไปศึกษาต่อในระดับต่างๆ หากแต่ขณะนี้ยังมีจำนวนไม่มากพอ ฝ่ายแคนาดาจึงต้องการความร่วมมือจากกระทรวงศึกษาธิการไทยในการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน/นักศึกษาไทยเดินทางไปศึกษาต่อให้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งในแต่ละปี จะมีการจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อแคนาดา ซึ่งจะมีสถาบันการศึกษาต่างๆ จากแคนาดามาให้คำแนะนำแนวทางการเลือกศึกษาต่อ ณ ประเทศแคนาดา และในครั้งต่อไป กำหนดจัดในวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2557 ทั้งนี้ ฝ่ายแคนาดาก็ได้พยายามส่งเสริมและผลักดันให้นักศึกษาชาวแคนาดาเข้ามาศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเทศไทยด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ ฝ่ายแคนาดามีความยินดีที่จะร่วมมือกับฝ่ายไทยในการฝึกทักษะ และการสร้างเสริมประสบการณ์ให้แก่นักเรียน/นักศึกษาด้านอาชีวะอย่างเต็มที่เพื่อพัฒนาและยกระดับการอาชีวศึกษาของไทยให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น


    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวขอบคุณเอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทยที่ได้เดินทางมาในวันนี้ และได้กล่าวถึงความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างไทยและแคนาดาที่มีมาอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนความสัมพันธ์ที่ดีและยาวนานชื่นชมแคนาดาว่าเป็นประเทศหนึ่งที่มีระบบการเรียนการสอนที่มีคุณภาพเป็นเลิศ  พร้อมทั้งได้กล่าวถึงนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการว่ากำลังมุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะการเรียน-การสอนภาษาต่างประเทศ เนื่องจากการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศของไทย ประสบปัญหาเกี่ยวกับวิธีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นแต่การท่องจำคำศัพท์และไวยากรณ์ ทำให้นักเรียนไม่สามารถสนทนาและนำไปปรับใช้ได้ในชีวิตจริง และเนื่องจากแคนาดามีประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ จะยินดีอย่างยิ่งหากฝ่ายแคนาดาจะช่วยสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญเข้ามาช่วยฝึกฝนหรือปรับปรุงการเรียนการสอนดังกล่าว


    นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้กล่าวถึงการปฏิรูประบบอาชีวศึกษาไทย ว่าฝ่ายไทยมีความต้องการที่จะร่วมมือกับประเทศต่างๆ ที่มีความพร้อมด้านการอาชีวศึกษา ให้เข้ามาร่วมมือในการพัฒนา และปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน รวมทั้งการฝึกอบรมครู/นักเรียนเพื่อการผลิตแรงงานฝีมือให้ได้มาตรฐานตามความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน


    โอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวเชิญชวนให้ฝ่ายแคนาดาเข้าร่วมจัดแสดงการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศในงานมหกรรมการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-26 มกราคม 2557 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์


-------------------------------

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

22 พฤศจิกายน 2556


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking