สรุปโครงการประชุมระดับภูมิภาค
“การจัดการศึกษาสำหรับกลุ่มด้อยโอกาสในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ :
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน และโครงการด้านการศึกษาเพื่อการป้องกันเชื้อเอชไอวีและโรคเอดส์”
วันที่ 12 – 13 กันยายน 2556
ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ

 

Reaching56 web

    กระทรวงศึกษาธิการร่วมมือกับองค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ซีมีโอ) อาเซียน และองค์การยูเนสโก ในการดำเนินโครงการจัดการศึกษาสำหรับกลุ่มด้อยโอกาสในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จำนวน 10 โครงการ ซึ่งครอบคลุมการพัฒนาและการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในมิติต่าง ๆ เช่น ความเสมอภาคทางเพศ การส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย การจัดการศึกษาก่อนระบบวัยเรียน และการเสริมสร้างการสอนแบบคละชั้น เป็นต้น ทั้งนี้ ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพหลักในการดำเนินโครงการ 2 โครงการ คือ 1) โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชน (CLC) ในชนบทในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 2) โครงการการจัดการศึกษา การดูแล และการให้บริการการปรึกษาสำหรับเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อเอชไอวีและโรคเอดส์

 

 

     ประเทศไทย โดยสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัด ให้มีการสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่อง “การขับเคลื่อนและบูรณาการการจัดการศึกษาสำหรับกลุ่มด้อยโอกาสในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ : ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนและโครงการด้านการศึกษาเพื่อการป้องกันเชื้อเอชไอวีและโรคเอดส์” เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2553  เพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางการดำเนินโครงการดังกล่าว ในระดับชาติ รวมทั้งจัดทำแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับศูนย์การเรียนรู้ชุมชนและโครงการ HIV/ AIDS เชิงบูรณาการ

     ทั้งนี้ ในระดับภูมิภาคนั้น ได้กำหนดจัดโครงการประชุมระดับภูมิภาค “การจัดการศึกษาสำหรับกลุ่มด้อยโอกาสในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ : ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน และโครงการด้านการศึกษาเพื่อการป้องกันเชื้อเอชไอวีและโรคเอดส์” ระหว่างวันที่ 12 – 13 กันยายน 2556 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

********************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
22 พฤศจิกายน 2556


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking