tanzania-12-11-2013


        เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2556 เวลา 09.30 น. ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวอาภรณ์ แก่นวงศ์) เป็นผู้แทนปลัดกระทรวงศึกษาธิการให้การต้อนรับ Prof. Kiko F.S. Hamza หัวหน้าคณะผู้แทนองค์กรด้านการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมของสหสาธารณรัฐแทนซาเนีย ซึ่งเดินทางมาศึกษาดูงานการจัดการอาชีวศึกษาและการเตรียมกำลังคนสู่ตลาดแรงงานของประเทศไทย ระหว่างวันที่ 10-18 พฤศจิกายน 2556


        ในการนี้ กระทรวงศึกษาธิการได้จัดบรรยายสรุปภาพรวมการจัดการศึกษา นโยบายการศึกษาและการจัดการอาชีวศึกษาของไทยให้แก่คณะผู้แทนจากแทนซาเนียดังกล่าว ซึ่งฝ่ายแทนซาเนียได้ให้ความสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตร และสาขาวิชา นโยบายการศึกษา การสนับสนุนงบประมาณให้แก่สถานศึกษาของรัฐและเอกชน การบริหารจัดการของสถานศึกษาที่สนองตอบต่อตลาดแรงงานและภาคอุตสาหกรรม ความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับภาคเอกชน การพัฒนาครูอาชีวศึกษา รวมทั้งการแนวทางการส่งเสริมให้เด็กเรียนอาชีวศึกษาเทียบกับสายสามัญ นอกจากการบรรยายสรุปแล้ว กระทรวงศึกษาธิการได้จัดให้คณะผู้แทนจากแทนซาเนียเยี่ยมชมสถานศึกษาต่าง ๆ ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี  โรงเรียนวิมลพาณิชยการ โรงเรียนครัววันดี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี วิทยาลัยเทคนิคระยอง และโรงเรียนอาชีวะพระมหาไถ่ (พัทยา) เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับสถานศึกษา รวมทั้งการนำคณะเข้าพบหารือกับอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานด้วย

tanzania002-12-11-2013


        สหสาธารณรัฐแทนซาเนีย (United Republic of Tanzania) เป็นประเทศหนึ่งในทวีปแอฟริกาที่มีความสัมพันธ์กับประเทศไทยมายาวนาน และมีความร่วมมือหลายสาขา แทนซาเนียมีสถานนะการเติบโตทางเศรษฐกิจ  ที่ดี เป็นประเทศที่มีรายได้  ระดับปานกลาง และมีแผนพัฒนา 5 ปีที่มุ่งการพัฒนาด้านพลังงาน การเกษตร อุตสาหกรรม การมนาคม การท่องเที่ยว การศึกษา และการสาธารณสุข ปัจจุบันมีนักลงทุนชาวไทยไปลงทุนด้านเหมืองแร่ นายกรัฐมนตรี (นางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร) ได้เดินทางไปเยือนสหสาธารณรัฐแทนซาเนีย เมื่อวันที่ 30-31 กรกฎาคม 2556 ที่ผ่านมา ซึ่งทั้งสองฝ่ายเห็นชอบที่จะจัดตั้งกลไกการหารือความร่วมมือระดับทวิภาคีอย่างสม่ำเสมอเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกันให้มากขึ้น

---------------------


กลุ่มความร่วมมือทวิภาคี 1
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
12 พ.ย.2556


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking