เปิดการประชุมสมัยสามัญขององค์การยูเนสโก ครั้งที่ 37 ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส

 

องค์การยูเนสโก ได้เปิดการประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 37 ขึ้นแล้วเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2556 และจะเสร็จสิ้นในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2556 โดยมีผู้นำรัฐบาลจากรัฐสมาชิก 195 ประเทศ และสมาชิกสมทบอีก 9 ประเทศ เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายจาตุรนต์ ฉายแสง) ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (นางสุทธศรี วงษ์สมาน) รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวจุไรรัตน์ แสงบุญนำ) และผู้อำนวยการสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ (นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์) พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิสาขาต่างๆ ของไทย ได้เดินทางไปเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย

cg2013 opening ceremony fg 12

gc37    GC37-004  

 

 

นาง Irina Bokova ผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโก และนาย Hao Ping รัฐมนตรีช่วยด้านการศึกษาของสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้รับเลือกให้ทำหน้าที่ประธานการประชุม 

GC37-006

Mr.Hao ได้เน้นย้ำถึงการให้ความสำคัญกับเป้าหมายการดำเนินของยูเนสโกในด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ วัฒนธรรมและการสื่อสาร โดยกล่าวถึงความจำเป็นเร่งด่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่ในด้านการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมที่ต้องอาศัยนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประชุมครั้งนี้ถือเป็นโอกาสอันที่ที่เหล่าบรรดารัฐสมาชิกจะได้รวมตัวกันเป็นหนึ่งเดียวในการที่จะก้าวไปสู่ความสำเร็จที่ตั้งไว้ โดยเฉพาะการนำโลกไปสู่สันติ ความเท่าเทียม ยุติธรรม และสามัคคีปรองดอง

 

 GC37-005

การประชุมครั้งนี้จะมีการพิจารณาการขอเข้าเป็นสมาชิกสมทบของAnguilla(อาณานิคมโพ้นทะเลของสหราชอาณาจักรในทะเลแคริบเบียน) และข้อเสนอจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารยูเนสโกให้นาง Irina Bokova ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโก เป็นวาระที่สอง โดยจะมีวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี รวมถึงการหารือเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์และทิศทางการดำเนินงานขององค์การยูเนสโกในอีก 8 ปีข้างหน้า ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่โลกกำลังเผชิญกับวิกฤตการณ์ต่างๆ มากมาย ดังนั้นการดำเนินงานจะมุ่งเน้นที่ปัญหาท้าทายต่างๆของโลก เพื่อให้เกิดความสงบสุขและพัฒนา มีการพิจารณารับรองร่างแผนงานและงบประมาณในปี 2014-2017 และการสนับสนุนการดำเนินงานใน 2 ปีที่ผ่านมา

 

เรื่องที่น่าสนใจในการประชุมครั้งนี้ คือการประชุมระดับผู้นำในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2556 ซึ่งจะมีการหารือเกี่ยวกับการพัฒนาด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ วัฒนธรรม และการสื่อสารภายหลังปี2015 นอกจากนี้ยังมีการรับรองรายงานจำนวน 3 ฉบับของยูเนสโก รวมถึงการนำเสนอรายงาน UN’s Creative Economy Report เรื่อง “Widening Local Development Pathways”และรายงานเรื่อง “Changing Global Environments” จากคณะกรรมาธิการด้านสังคมศาสตร์ที่ได้มาจากนักสังคมศาสตร์กว่า 150 คน ในสาขาต่างๆ รวมถึงรายงานจาก UNU/UNESCO/University of Tokyo เรื่อง “Sustainability Science: Promoting Integration and Cooperation”

 

ประเทศไทยในฐานะประเทศสมาชิกได้ชำระเงินอุดหนุนองค์การเป็นประจำโดยมีสัดส่วน ร้อยละ 0.335 โดยการตั้งงบประมาณไว้ที่กระทรวงศึกษาธิการ ในปีงบประมาณปี 2555 ประเทศไทยได้ชำระค่าสมาชิกให้กับยูเนสโก จำนวน 23 ล้านบาท และเงินอุดหนุนสำนักงานส่วนภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ที่ตั้งอยู่ที่กรุงเทพฯ จำนวน 184,000 บาท เงินอุดหนุนศูนย์ ICCROM ที่ประเทศอิตาลี จำนวน 300,000 กว่าบาท เงินอุดหนุนกองทุนมรดกโลก 210,000 บาท ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ประเทศไทยจะเข้าร่วมการพิจารณาร่างแผนงานและงบประมาณของยูเนสโกที่เรียกว่า 37C5 ในสาขาต่างๆ ได้แก่ การศึกษา วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ วัฒนธรรม และสื่อสารมวลชน รวมถึงงบรายจ่ายอื่นๆ อีกด้วย

 

 

--------------------

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.

กระทรวงศึกษาธิการ

6 พฤศจิกายน 2556


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking