เอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะและหารือความร่วมมือกับ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ


Newzaeland-30-10-56


    นายโทนี ลินซ์ (H.E. Mr. Tony Lynch) เอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย ได้เดินทางเยือนกระทรวงศึกษาธิการเพื่อหารือความร่วมมือกับนายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2556 เวลา 09.30 น. ณ ห้องรับรองจันทรเกษม กระทรวงศึกษาธิการ

    Mr. Tony Lynch ได้แสดงความยินดีกับการเข้ารับตำแหน่งใหม่ของนายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และให้ความสนใจในระบบอาชีวศึกษาของไทย เนื่องจากระบบอาชีวศึกษาในนิวซีแลนด์นั้น มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการยกระดับทักษะ ความรู้ ความสามารถของผู้เรียน-ผู้สอนเป็นสำคัญ โดยจะผลิตบุคลากรให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม (Industry – Focused)  เน้นการจัดฝึกอบรมครูผู้สอน (Training the Trainers)  รวมทั้งให้ความสำคัญในการพัฒนาและสร้างเครือข่ายระหว่างสถาบันอาชีวศึกษากับภาคเอกชนให้มีความเข้มแข็งเพิ่มมากขึ้น  โดยมองว่าบุคลากรซึ่งเป็นผลผลิตจากสถาบันอาชีวศึกษานั้น มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจในภาพรวมไม่แพ้กับวิชาชีพอื่นๆ  นอกจากนี้ยังได้ให้มุมมองเกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาว่าจำเป็นต้องคำนึงถึงผู้เรียนเป็นสำคัญ และควรเน้นย้ำและเพิ่มเติมในสิ่งที่ผู้เรียนมีพื้นและทักษะอยู่แล้ว จากนั้นจึงลงในรายละเอียดเชิงลึกมากขึ้น  ซึ่งนิวซีแลนด์มีความยินดีที่จะดำเนินการประสานความร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการไทยอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โดยนิวซีแลนด์ยินดีที่จะสนับสนุนไทยในการส่งครูชาวนิวซีแลนด์มาช่วยถ่ายทอดวิธีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ตลอดจนการขยายเครือข่ายความร่วมมือที่ได้ดำเนินการกับโรงเรียนในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาเขต 18 ในจังหวัดชลบุรีและระยองให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น ท้ายสุดได้เรียนเชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เดินทางเยือนนิวซีแลนด์เพื่อศึกษาดูงานเกี่ยวกับระบบอาชีวศึกษาและการสอนภาษาอังกฤษ ตลอดจนหารือสำหรับความร่วมมือด้านการศึกษาอื่นๆ ต่อไป

     นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้กล่าวขอบคุณเอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทยที่ให้เกียรติเชิญไปเยือนนิวซีแลนด์เพื่อหารือความร่วมมือในระบบการเรียนการสอนด้านอาชีวศึกษาและการสอนภาษาอังกฤษ และได้กล่าวถึงความร่วมมือ ตลอดจนความสัมพันธ์ที่ดี โดยเฉพาะประเด็นด้านการศึกษาที่ไทยและนิวซีแลนด์ได้มีการดำเนินการร่วมกัน ในการที่จะมุ่งปฏิรูประบบการศึกษา เพื่อให้เป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานสากล การให้ความสำคัญด้านหลักสูตร และการพัฒนาผู้เรียน- ผู้สอน ตลอดจนการกระชับความร่วมมือและพัฒนาในด้านอาชีวศึกษา ซึ่งทางนิวซีแลนด์มีความเชี่ยวชาญและเข้มแข็งในด้านอาชีวศึกษาในสาขาวิชาชีพต่างๆ หลายด้าน ดังนั้น หากนิวซีแลนด์มีความประสงค์ที่จะประสานความร่วมมือด้านอาชีวศึกษากับสถาบันอาชีวศึกษาของไทยในสาขาใด อาทิ การท่องเที่ยว การโรงแรม ช่างฝีมือ ฯลฯ สามารถระบุสาขาความต้องการให้ชัดเจน เพื่อทาง สอศ. จะได้ดำเนินการจัดหาสถานอาชีวศึกษาที่มีความสนใจเพื่อดำเนินการประสานความร่วมมือระหว่างสถาบันของทั้งสองประเทศต่อไป

    สำหรับการเรียน-การสอนภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาอังกฤษ กระทรวงศึกษาธิการพยายามที่จะปรับยุทธศาสตร์การเรียน-การสอนภาษาต่างประเทศ เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารได้จริง คำนึงถึงความสอดคล้องและตอบสนองกับความต้องการของผู้เรียนเป็นหลัก ตลอดจนการใช้หลักสูตรการเรียน-การสอนแบบเข้มข้น (Intensive Course) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  รวมทั้งให้ความสำคัญกับการจัดทำสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบใหม่ๆ (New Medias and Materials) เพื่อส่งเสริมระบบการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนไทย

Newzealand2


-------------------------------


กลุ่มความร่วมมือทวิภาคี
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.
กระทรวงศึกษาธิการ
 1 พฤศจิกายน 2556


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking