ไทยพร้อมกระชับความร่วมมือกับสำนักเลขาธิการฯ (ยูเนสโก) ของญี่ปุ่น

ภายใต้กรอบการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยเชื่อมโยงกับการพัฒนาการศึกษา ภายหลังปี 2558

japan-secretary-general-16-10-2556-03

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2556 เวลา 10.00 น. นาย Shigeharu Kato ตำแหน่ง Director General forInternational Affairs ซึ่งดูแลด้านการต่างประเทศของกระทรวงศึกษา วัฒนธรรม การกีฬา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology) และเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ ประเทศญี่ปุ่น ได้เข้าเยี่ยมคารวะนางสาวจุไรรัตน์ แสงบุญนำ รองลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษาฯ สหประชาชาติ ณ ห้องรับรองจันทรเกษม กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อหารือเกี่ยวกับการประชุมระดับโลกของยูเนสโกว่าด้วยการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (UNESCO World Conference for Education for Sustainable Development) ภายใต้หัวข้อ "Learning Today for a Sustainable Future" ซึ่งรัฐบาลญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพจัดในเดือนพฤศจิกายน 2557

 

japan-secretary-general-16-10-2556-01       japan-secretary-general-16-10-2556-02

การประชุมระดับโลกของยูเนสโกว่าด้วยการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนถือว่าเป็นการประชุมที่สำคัญมาก ในการปิดฉากทศวรรษแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (the United Nations Decade of ESD- 2005-2014) และเป็นการเฉลิมฉลองความสำเร็จในการดำเนินงานบรรลุเป้าหมายของการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ ESD โดยเวทีดังกล่าวจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมการประชุมจากนานาประเทศ รวมถึงหน่วยงานและองค์การระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง และรัฐบาลญี่ปุ่นได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงาน ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งรวมถึงการเปิดตัวกิจกรรมด้านการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายหลังปี 2014 ซึ่งจะสอดคล้องกับการการดำเนินงานของสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Rio+20 โดยจะผลักดันประเด็นเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืนให้เป็นนโยบายที่สำคัญของการศึกษา และมีความเชื่อมโยงกับวาระการศึกษาภายหลังปี 2558 นอกจากนี้ ญี่ปุ่นยังให้ความสำคัญกับกิจกรรมภายใต้โรงเรียนสถานศึกษาเครือข่ายโครงการการศึกษาเพื่อความเข้าใจอันดีระหว่างชาติของยูเนสโก (UNESCO Associated Schools – ASPnet) ที่เชื่อมโยงกับกิจกรรม ESD เช่น ความรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ซึ่งโรงเรียนในประเทศไทยก็ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมดังกล่าว

ในโอกาสนี้ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการจะให้การสนับสนุนการจัดงานดังกล่าวอย่างเต็มที่ โดยเห็นว่าการศึกษาเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยได้กล่าวถึงบทบาทของโรงเรียนสมาชิก ASPnet ว่า ควรส่งเสริมและขยายการดำเนินงานโดยให้โรงเรียนเหล่านี้มีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนให้มากขึ้น พร้อมกันนี้ ได้เสนอแนะให้มีการจัดประชุมระดับภูมิภาคเพื่อแลกเปลี่ยน Best Practice ระหว่างประเทศต่างๆ ในเรื่องการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป

---------------------------

กลุ่มความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศ 

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.

กระทรวงศึกษาธิการ

16 ตุลาคม 2556


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking