เอกอัครราชทูตสเปนประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะและหารือความร่วมมือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

 

spain-21-10-2556-03

นางสาวมาเรีย เดล การ์เมน โมโรโน ไรย์มุนโด (H.E. Ms. Maria del Carmen Moreno Raymundo)เอกอัครราชทูตสเปนประจำประเทศไทย ได้เข้าเยี่ยมคารวะและหารือความร่วมมือด้านการศึกษากับนายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันวันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2556 เวลา 14.00 น. ณ ห้องรับรองจันทรเกษม กระทรวงศึกษาธิการ

 

        Ms. Maria del Carmen Moreno Raymundแสดงความยินดีที่ได้เดินทางมาเยือนและหารือกับกระทรวงศึกษาธิการไทย และได้แสดงความสนใจเกี่ยวกับระบบการศึกษาของไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาการศึกษาของประเทศไทย ในประเด็นด้านคุณภาพการศึกษา ระบบการประเมิน รวมถึงประเด็นความร่วมมือในการส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอนภาษาสเปนในประเทศไทย โดยได้ยกตัวอย่างแนวทางการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาสเปนในประเทศฟิลิปปินส์ที่ประสบความสำเร็จดียิ่ง ที่เน้นในการฝึกอบรมครูผู้สอนเป็นสำคัญ (Teacher Training) นอกจากนี้ ทางประเทศสเปน กำลังให้ความสนใจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวซึ่งถือเป็นภาคธุรกิจที่ทำรายได้ให้แก่ประเทศสเปนเป็นลำดับต้น จึงมีความสนใจที่จะส่งเสริมการศึกษาในสาขาการท่องเที่ยวให้กับวิทยาลัยอาชีวศึกษาของไทยที่มีการจัดการเรียนการสอนในสาขาธุรกิจการท่องเที่ยว เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนดำเนินการต่อไป

 

        นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวถึงปัญหาด้านการศึกษาที่ประเทศไทยประสบอยู่ในขณะนี้ คือ คุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะผลสัมฤทธิ์ด้านการเรียนของนักเรียนไทยที่อยู่ในระดับที่ไม่น่าพอใจนัก อีกทั้งไม่มีระบบการวัดประเมินผลที่เป็นมาตรฐาน ซึ่งจำเป็นต้องแก้ไขในเรื่องคุณภาพการศึกษาอย่างเร่งด่วน ขณะเดียวกันการมุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพของครูผู้สอนเพื่อให้มีศักยภาพและเทคนิคในการสอนก็เป็นสิ่งที่จำเป็นและให้ความสำคัญควบคู่กันไปด้วย นอกจากนี้ประเด็นสำคัญอีกประการหนึ่งของระบบการศึกษาของไทย คือ การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ซึ่งรวมถึงภาษาสเปนด้วย เนื่องจากรูปแบบการสอนภาษาต่างประเทศของไทยจะเน้นหลักไวยากรณ์เป็นสำคัญ ไม่เน้นหรือให้ความสำคัญในด้านการสื่อสาร หรือการสนทนามากนัก ตลอดจนจำนวนนักเรียนต่อห้องที่มากกินไป อีกทั้ง ครูผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาต่างประเทศก็มีจำนวนไม่มากเพียงพอ ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ด้านการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศไม่เป็นที่น่าพอใจนัก รวมถึงเมื่อเรียนสำเร็จตามหลักสูตรแล้ว ก็ไม่สามารถใช้งานได้จริงในทางปฏิบัติ

spain-21-10-2556-01  spain-21-10-2556-02

       

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวขอบคุณที่ทางประเทศสเปนได้ให้ความสนใจที่จะร่วมมือเพื่อพัฒนาการศึกษาของไทย และได้ขอความร่วมมือให้ส่งผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาสเปน เพื่อช่วยออกแบบระบบการฝึกอบรมครูสอนภาษาสเปน รวมทั้งขอบคุณทางประเทศสเปนที่ได้เสนอให้มีความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ในการจัดการศึกษาทางด้านธุรกิจการท่องเที่ยวให้กับสถานศึกษาของไทยด้วย

-------------------------------

กลุ่มความร่วมมือทวิภาคี

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.

กระทรวงศึกษาธิการ

22 ตุลาคม 2556


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking