กระทรวงศึกษาธิการไทยและจีนร่วมกันลงนามความร่วมมือด้านอาชีวศึกษา

 

Ovec-China-Mou2013-01

ในโอกาสที่นายหลี่ เค่อเฉียง นายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ 11 – 13 ตุลาคม 2556  รัฐบาลไทยได้จัดพิธีการต้อนรับนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีนและคณะบริเวณ สนามหญ้าหน้าตึกไทยคู่ฟ้า เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2556 โดยภายหลังการหารือข้อราชการแบบเต็มคณะแล้ว นายกรัฐมนตรีของทั้งสองฝ่ายได้เป็นสักขีพยานในการลงนามจำนวน 6 ฉบับ ณ ห้องสีฟ้า ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยความร่วมมือครอบคลุม 9 สาขา ในเรื่องพลังงาน วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ความร่วมมือทางทะเล ความร่วมมือด้านอาชีวศึกษา การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และความร่วมมือด้านการลงทุน สำหรับ การลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงศึกษาธิการแห่งราชอาณาจักรไทยกับ กระทรวงศึกษาธิการแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนว่าด้วยความร่วมมือด้านอาชีวศึกษา นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้ลงนามฝ่ายไทย และ Mr. Wang Yi รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของจีนเป็นผู้ลงนามฝ่ายจีน

 

 

โดยมีสาระสำคัญประกอบด้วย:

        1. การแบ่งปันข้อสนเทศด้านนโยบายการอาชีวศึกษาในระดับรัฐบาล เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและแลกเปลี่ยนในด้านการพัฒนายุทธศาสตร์ การวางระบบ นโยบายและกลไกเพื่อการอาชีวศึกษา
        2. ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถาบันอาชีวศึกษา หรือหน่วยงานการศึกษาของทั้งสองฝ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแลกเปลี่ยนนักเรียน ครู รวมทั้งหลักสูตรการศึกษาและแผนงานฝึกอบรมต่างๆ
        3. กำหนดทิศทางความร่วมมือด้านอาชีวศึกษาที่มีอยู่ในปัจจุบันและในอนาคต
        4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของวิสาหกิจของทั้งสองฝ่ายในด้านการฝึกปฏิบัติงาน และความร่วมมือระหว่างวิสาหกิจกับสถาบันอาชีวศึกษา

        อนึ่ง จากการลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านอาชีวศึกษาในครั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายหวังว่าบันทึกความเข้าใจฯ ดังกล่าว จะเป็นแนวทางในการส่งเสริมความร่วมมือด้านการอาชีวศึกษาระหว่างไทยกับจีนให้ ใกล้ชิดยิ่งขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการแรงงานที่มีทักษะ และเป็นพื้นฐานการดำเนินความร่วมมือที่เป็นรูปธรรม

 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

 

กลุ่มความร่วมมือทวิภาคี 2
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
10 ตุลาคม 2556


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking