การลงนามในถ้อยแถลงความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและบริติช เคานซิล
(Statement of Cooperation)
วันที่ 6 มีนาคม 2556 ณ กระทรวงศึกษาธิการ

 

BT1
 

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2556 เวลา 10.00 น. กระทรวงศึกษาธิการได้จัดพิธีลงนามในถ้อยแถลงความร่วมมือ ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและบริติช เคานซิล (Statement of Cooperation) โดยมี นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้ลงนามฝ่ายไทย และ Mr. Terry Toney ตำแหน่ง Regional Director East Asia เป็นผู้ลงนามฝ่ายบริติช เคานซิล

การลงนามในถ้อยแถลงดังกล่าวเป็นผลสืบเนื่องจากนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่จะพัฒนาศักยภาพของบุคลากร เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของครูและนักเรียน ดังนั้น กระทรวงศึกษาธิการ และบริติช เคานซิล จึงร่วมกันจัดทำถ้อยแถลงความร่วมมือ (Statement of Cooperation) เพื่อดำเนินโครงการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและภาษาของทั้งสองประเทศ รวมทั้งความร่วมมือทางด้านการศึกษา โดยได้กำหนดข้อตกลงความร่วมมือในถ้อยแถลงดังกล่าว ดังนี้

1. ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมซึ่งกันและกันภายใต้โครงการผู้ช่วยสอนภาษาอังกฤษเพื่อ เพิ่มศักยภาพด้านภาษาอังกฤษให้กับเยาวชนไทย และให้เยาวชนอังกฤษได้มีประสบการณ์ในการทำงานในต่างประเทศ
2. พัฒนาคุณภาพสื่อการเรียนรู้ดิจิตอลเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษาของไทย
3. จัดอบรมครูประถมศึกษาในการใช้สื่อดิจิตอลสำหรับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
4. พัฒนาสื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและโปรแกรมอบรมสำหรับภาคแรงงานของไทย
   

 

BT2


โครงการความร่วมมือภายใต้ถ้อยแถลงฯ
1. โครงการผู้ช่วยสอนภาษาอังกฤษ (English Teaching Assistants Project 2013)
กระทรวงศึกษาธิการ ได้ริเริ่มดำเนินโครงการผู้ช่วยสอนภาษาอังกฤษ (English Teaching Assistants Program) ในปี 2555 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนระหว่างวัฒนธรรม พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของเยาวชนไทย โดยเน้นทักษะการสื่อสารให้นักเรียนสามารถพูดภาษาอังกฤษได้ นอกจากนี้ ยังเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาอังกฤษที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี ได้รับประสบการณ์ในการทำงานระหว่างประเทศระหว่างปิดภาคเรียน ทั้งนี้ บริติช เคานซิล ได้ให้ความร่วมมือในการคัดเลือก และเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาชาวอังกฤษเพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยสอนภาษาอังกฤษ ซึ่งมีนักศึกษาสนใจเข้าร่วมโครงการรุ่นแรก จำนวน ๖๑ คน ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนรัฐและเอกชน จำนวน 40 แห่งๆ ละ 1-3 คน เป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์ ระหว่างเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2555


 BT3

 

 สำหรับการดำเนินโครงการผู้ช่วยสอนภาษาอังกฤษ (English Teaching Assistants Program) ประจำปี 2556 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการสำรวจความต้องการผู้ช่วยสอนภาษาอังกฤษของสถานศึกษาแล้ว ปรากฏว่า มีสถานศึกษาที่ต้องการผู้ช่วยสอนภาษาอังกฤษปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาของตนจำนวน๖๒๑ แห่ง ต้องการผู้ช่วยสอนภาษาอังกฤษ จำนวน 797 คน แบ่งเป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 477 แห่ง โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จำนวน 49 แห่ง และสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จำนวน 95 แห่ง

2.โครงการ 1 คอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ต่อนักเรียน 1 คน (One Tablet Per Child Project)

ตามที่ กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีนโยบาย 1 คอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ต่อ 1 นักเรียน เพื่อเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน โดยได้ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งการพัฒนาครู ซึ่งบริติช เคานซิล เป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีความเชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาอังกฤษได้เสนอความร่วมมือต่อกระทรวงศึกษาธิการในการดำเนินงาน ดังนี้

1) การจัดทำสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในแท็บเล็ตเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษา
2) การจัดอบรมครูประถมศึกษาในการใช้สื่อดิจิตอลในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
   


ทั้งนี้ บริติช เคานซิล ได้ให้ความร่วมมือในการจัดทำและพัฒนาเนื้อหาสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้เหมาะสมกับระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น (ป.1 - ป.3) ประกอบด้วย เรื่องสั้น และเพลงที่ส่งเสริมการเรียนการสอนมาจากเว็บไซต์ LearnEnglish Kids ของบริติช เคานซิล และขณะนี้ อยู่ในขั้นตอนการพัฒนาและปรับปรุงโปรแกรมให้เหมาะสมกับคุณลักษณะของแท็บเล็ตของนักเรียน จากนั้นจะมีการพัฒนาการเรียนการสอนโดยการอบรมครูทั่วประเทศเพื่อรู้จักใช้แท็บเล็ตในการเรียนการสอนอย่างถูกต้องต่อไป

-------------------------

 

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
6 มีนาคม 2556

© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking