เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2556 เวลา 09.30 น. นายสุวัฒน์ ตันติพัฒน์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิดงานมหกรรมอาเซียนสัญจร 4 ภูมิภาคและกรุงเทพมหานคร ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเยาวชนเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ประจำปี 2556 และกิจกรรมอาเซียนสัญจร ครั้งที่ 1 ภาคกลางและกรุงเทพมหานคร ซึ่งดำเนินการโดยสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับบริติช เคาน์ซิล ประเทศไทย และ Go Global with English  โดยมีผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและนักศึกษา จาก 26 จังหวัด ในภาคกลางและกรุงเทพมหานคร จำนวน 800 คน เข้าร่วมงาน ที่โรงแรมอิมพีเรียล ควีนส์ ปาร์ค กรุงเทพฯ

img 0623

 

 

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ภายใต้สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว รัฐบาลได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศและการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเพื่อให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นและการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน ดังจะเห็นได้จากจุดมุ่งหมายประการหนึ่งของนโยบายรัฐบาลคือ เพื่อนำประเทศไทยไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ในปี 2558 อย่างสมบูรณ์

 

img 0595

 

ในส่วนกระทรวงศึกษาธิการซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการจัดการศึกษาของประเทศ ได้ให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน โดยได้กำหนดประเด็นสำคัญเพื่อขับเคลื่อนการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของกระทรวงศึกษาธิการ 6  ประเด็น ได้แก่  (1) การรณรงค์การใช้ภาษาอังกฤษ และเรียนรู้ภาษาต่างประเทศอื่น  (2) การสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับอาเซียน (3) การผลิตและพัฒนาครู (4) การเคลื่อนย้ายในอาเซียน  (5) การเสริมสร้างเครือข่ายระหว่างประเทศ และ (6)การจัดตั้งศูนย์อาเซียนศึกษา โดยมีการดำเนินโครงการและกิจกรรมที่หลากหลาย ด้วยการบูรณาการความร่วมมือขององค์กรหลักและหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งการระดมความร่วมมือและทรัพยากรจากทุกภาคส่วน

 

นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการยังได้เร่งรัดการดำเนินการเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งระบบให้มีการเชื่อมโยงกัน เร่งการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและเป็นเครื่องมือให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพิ่มและกระจายโอกาสทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ พัฒนาคุณภาพการศึกษาในทุกระดับให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และส่งเสริมการเคลื่อนย้ายทั้งนักเรียน นักศึกษา และผู้ประกอบวิชาชีพและแรงงานฝีมือในภูมิภาค

img 0562

 

 

การจัดกิจกรรมอาเซียนสัญจรในวันนี้ จึงนับเป็นการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับอาเซียนควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษาที่ใช้ในการทำงานของอาเซียน และเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา รวมทั้ง เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงความสามารถและศักยภาพในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ผ่านกิจกรรมทางวิชาการและสันทนาการ ประกอบด้วย Workshop และการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชน Workshop และการแข่งขันการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ การแข่งขันสะกดคำภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย  และสถานีกิจกรรมฐานความรู้สู่ประชาคมอาเซียน

 

img 0638

อนึ่ง มหกรรมอาเซียนสัญจร มีกำหนดจัด 5 ครั้ง ใน 4 ภูมิภาคและกรุงเทพมหานคร ได้แก่

1. ภาคกลางและกรุงเทพมหานคร ที่กรุงเทพมหานคร วันที่ 25 – 26 กรกฎาคม 2556

2. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดขอนแก่น วันที่ 8 – 10 สิงหาคม 2556

3. ภาคใต้  ที่จังหวัดสุราษฏร์ธานี วันที่ 22 – 24 สิงหาคม 2556

4. ภาคเหนือ ที่จังหวัดลำปาง วันที่ 6 – 7 กันยายน 2556

การรวม 4 ภูมิภาค เพื่อแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ที่กรุงเทพมหานคร วันที่ 28 กันยายน 2556 

          ทั้งนี้ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันทั้ง 3 กิจกรรม จะได้รับทุนศึกษาดูงานในต่างประเทศ

 

-------------------------------

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.

กระทรวงศึกษาธิการ 

26 กรกฎาคม 2556

 


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking