เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐรวันดาประจำประเทศไทย
เยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

img_7471

เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ นายชาลส์  มูริกันเด (
Mr. Charles Murigande) เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐรวันดาประจำประเทศไทย ถิ่นพำนัก ณ กรุงโตเกียว ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องรับรองจันทรเกษม กระทรวงศึกษาธิการ ในโอกาสเข้ารับหน้าที่ใหม่

ในโอกาสนี้เอกอัครราชทูตฯ นายชาลส์ มูริกันเด ได้กล่าวว่า เนื่องจากรวันดาประสบปัญหาความวุ่นวายของประเทศในอดีตส่งผลต่อปัญหาทางการเมือง และเศรษฐกิจ รวมถึงปัญหาด้านการศึกษา และปัจจุบัน รวันดาอยู่ระหว่างกำลังพัฒนาคุณภาพชีวิตและประชากร โดยมุ่งพัฒนาการศึกษาของคนในประเทศ ซึ่งขณะนี้รวันดากำลังประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงานฝีมือในสาขาด้านการเกษตร ในการนี้ นายชาลส์  มูริกันเด ได้กล่าวชื่นชมการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาของไทยที่มีความก้าวหน้าไปมาก จึงมีความสนใจที่จะส่งนักศึกษาชาวรวันดาเข้ามาศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาในมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะสาขาการเกษตร พร้อมทั้งส่งบุคลากรมาอบรมวิทยาลัยอาชีวศึกษา ในสาขาการเกษตรเช่นเดียวกัน

นายพงศ์เทพเทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการยินดีและพร้อมให้การสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรของรวันดา โดยเฉพาะในสาขาการเกษตรซึ่งเป็นสาขาที่รวันดามีความต้องการ ซึ่งปัจจุบันสถาบันการศึกษาของไทยหลายแห่งเปิดสอนในสาขาดังกล่าว โดยจะมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาจัดทำข้อมูลสถาบันการศึกษาทั้งในระดับมหาวิทยาลัย และอาชีวศึกษา ที่เปิดสอนด้านการเกษตร ในหลักสูตรภาษาอังกฤษ และจะนำส่งเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐรวันดาประจำประเทศไทย เพื่อพิจารณาต่อไป

img_7444img_7479

-----------------------------

ข้อมูลโดย
กลุ่มความร่วมมือทวิภาคี ๒
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking