การหารือระหว่างนายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และ
นายเดวิด ลิปแมน (Mr. David Lipman) เอกอัครราชทูตหัวหน้าคณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย

EUROPE1

นายเดวิด ลิปแมน เอกอัครราชทูตหัวหน้าคณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย ได้เข้าพบ นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่ออำลาในโอกาสที่จะพ้นหน้าที่ เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2556 เวลา 13.00 น. ณ ห้องรับรองจันทรเกษม ในโอกาสนี้ นายเดวิด ลิปแมน เอกอัครราชทูตหัวหน้าคณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย ได้กล่าวแสดงความยินดีต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในการดำรงตำแหน่ง

ในโอกาสนี้ นายเดวิด ลิปแมน ได้แสดงข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการศึกษาของไทยในปัจจุบันว่าควรเน้น 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา การส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ และการลดขั้นตอนของระบบราชการในกระทรวง นอกจากนี้ ยังได้กล่าวถึงความสำคัญของบทบาทการศึกษาในการบรรเทาปัญหาของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งสหภาพยุโรปก็ได้ให้การสนับสนุนโครงการด้านการศึกษาหลายโครงการ สำหรับความร่วมมือในด้านอุดมศึกษา สหภาพยุโรปได้สนับสนุนทุนอีราสมุส มุนดุส (Erasmus Mundus) ซึ่งในปี 2556 มีนักศึกษา/นักวิชาการของไทยเดินทางไปศึกษาต่อภายใต้ทุนดังกล่าวจำนวนกว่า 90 คน ซึ่งเอกอัครราชทูตฯ หวังว่าความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างไทยและสหภาพยุโรปจะพัฒนาแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น

EUROPE2

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวขอบคุณ ที่ให้การสนับสนุนนโยบายการปฏิรูปการศึกษาของไทยซึ่งกระทรวงศึกษาธิการจะเน้นการพัฒนาคุณภาพเป็นหลัก โดยระดมความร่วมมือจากทุกภาคส่วนรวมทั้งการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังได้กล่าวถึงปัญหาด้านคุณภาพการศึกษาใน 3 จังหวัดภาคใต้ว่า ปัจจุบันขาดแคลนครูสอนวิชาสามัญหลายวิชา เช่น  คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เป็นต้น ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการจะเข้าไปดูแลในเรื่องนี้ต่อไป ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในพื้นที่ ในวันที่ 17 สิงหาคม 2556 ที่จังหวัดปัตตานี เพื่อสอบถามความคิดเห็นและรับข้อเสนอแนะจากบุคลากรในทุกภาคส่วน อาทิ นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง บุคลากรทางการศึกษา และผู้นำทางศาสนาในพื้นที่ เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาดังกล่าว ทั้งนี้ นอกจากการหารือด้านการศึกษาแล้ว ทั้งสองฝ่ายยังได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับกระบวนการประชาธิปไตยของไทยและสถานการณ์ทางการเมืองของไทยด้วย
   

*****************************************


สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
21 สิงหาคม 2556 


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking