เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนเข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ


CHI1

ฯพณฯ นายก่วน มู่ (H.E Mr. Guan Mu) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะนายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2556 เวลา 16.00 น. ณ ห้องรับรองจันทรเกษม กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อหารือในการสานต่อความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างไทยและจีน  และประสงค์จะขอเรียนเชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเดินทางไปเยือนจีนอย่างเป็นทางการด้วย


CHI2

ฯพณฯ นายก่วน มู่ กล่าวว่า รัฐบาลไทยและจีนได้มีความร่วมมือด้านการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  ในปัจจุบันการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทยกำลังได้รับความนิยมอย่างมาก ซึ่งทางรัฐบาลจีนได้ให้การสนับสนุนประเทศไทยในเรื่องนี้อย่างจริงจัง อาทิ การจัดตั้งสถาบันขงจื่อและห้องเรียนขงจื่อเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีน การจัดส่งครูอาสาสมัครชาวจีนเข้ามาสอนในประเทศไทย โดยในปีนี้จะเพิ่มจำนวนให้จากเดิม 1,270 คน เป็น 1,500 คน ซึ่งทางฝ่ายจีนเห็นว่าการส่งครูอาสาสมัครจีนเข้ามาสอนในประเทศไทยมีประโยชน์อย่างยิ่ง นอกจากนักเรียนไทยจะได้เรียนภาษาจีนเพื่อประโยชน์ต่อการศึกษาและการทำงานในอนาคตแล้วครูอาสาสมัครที่เข้ามาสอนในประเทศไทยก็ได้ซึมซับวัฒนธรรมอันดีงามของไทยด้วย โดยเฉพาะด้านกิริยามารยาทที่สุภาพอ่อนน้อมถ่อมตน และการแต่งกายที่สุภาพเรียบร้อย เป็นต้น นอกจากนี้ จีนยังให้การสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนไทย จำนวนหลายหลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุกปี ในขณะเดียวกันทางรัฐบาลจีนได้ให้ความสนใจส่งนักเรียนจีนเข้ามาศึกษาต่อในประเทศไทยในหลากหลายสาขาทั้งหลักสูตรภาษาไทย และหลักสูตรนานาชาติ ในโอกานี้ ฯพณฯ นายก่วน มู่ ได้มอบหนังสือภาษาจีน จำนวน 10,000 เล่ม และสื่อการเรียนการสอนภาษาจีน จำนวน 200 ชุด เพื่อให้กระทรวงศึกษาธิการมอบให้แก่โรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ   เพื่อใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนภาษาจีนต่อไป

 CHI3


ในโอกาสนี้ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้กล่าวขอบคุณรัฐบาลจีน เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย กระทรวงศึกษาธิการจีน รวมทั้งสำนักงานฮั่นปั้น ที่ได้ให้การสนับสนุนการศึกษาของไทยมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน โดยเฉพาะการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนและขอบคุณที่ทูตจีนได้นำหนังสือและสื่อการเรียนการสอนภาษาจีนมามอบเพื่อแจกจ่ายให้กับโรงเรียนด้วย ในการนี้ ได้กล่าวว่าจีนและไทยมีความสัมพันธ์มายาวนาน คนไทยถึงร้อยละ 60-70 มีเชื้อสายจีน ปัจจุบันการเรียนภาษาจีนได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เพราะนอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อการสื่อสารแล้วยังได้เรียนรู้วิทยาการที่ก้าวหน้าต่างๆของจีนด้วย และรู้สึกยินดีที่คนจีนมีแนวโน้มจะเข้ามาศึกษาในประเทศไทยมากขึ้น เพราะมหาวิทยาลัยต่างๆในไทยเปิดหลักสูตรนานาชาติหลายแห่ง มีอาจารย์สอนที่เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆจากต่างประเทศจำนวนมาก และที่สำคัญมีค่าใช้จ่ายที่ประหยัด ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวตอบรับเชิญในการเดินทางเยือนจีนอย่างเป็นทางการตามคำเชิญของรัฐบาลจีน เพื่อขยายความร่วมมือด้านการศึกษากับจีนให้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้น


**********************
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
14 มีนาคม 2556

© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking