เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๔.๓๐ น.เอกอัครราชทูตหัวหน้าคณะผู้แทน สหภาพยุโรป ประจำประเทศไทย ได้เดินทางมาเข้าเยี่ยมคารวะนายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องรับรองจันทรเกษม อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ

 

Euro  Euro1

 

ฯพณฯ นายเดวิด ลิปมัน (H.E. Mr. David Lipmanเอกอัครราชทูตหัวหน้าคณะผู้แทนสหภาพยุโรป ประจำประเทศไทย เอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวแสดงความเสียใจ และแสดงความห่วงใยต่อเหตุการณ์ความไม่สงบใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมสอบถามมาตรการแก้ไขปัญหาของรัฐบาล ซึ่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่า นายกรัฐมนตรีและคณะได้ลงพื้นที่เพื่อรับฟังปัญหา และข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ และได้สั่งการให้ตั้งชุดเฉพาะกิจเพื่อดูแลความปลอดภัยของครูซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบ ในโอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน อันเนื่องมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ส่งผลให้โรงเรียนต้องปิดโรงเรียนบ่อยครั้ง และทำให้การเรียนการสอนไม่มีความต่อเนื่อง นอกจากนี้ ภาษาที่ใช้เป็นสื่อในการเรียนการสอนคือ ภาษาไทย แต่ในขณะที่นักเรียนส่วนใหญ่ใช้ภาษามลายูท้องถิ่น (ยาวี) เป็นภาษาแม่ ทำให้เป็นอุปสรรคในการเรียนรู้ ซึ่งสำนักงานคณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย ยินดีจะให้การสนับสนุนการจัดการศึกษาแบบทวิภาษา (Bilingual Education) ต่อไป

--------------------------------------
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๕

© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking