โครงการโรงเรียนพี่โรงเรียนน้องของเอเปค

(APEC Sister Schools Networking – ASSN)

เมื่อปีพ.ศ. 2544 ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ ได้เสนอแนวความคิดให้มีการสร้างเครือข่ายโรงเรียนพี่โรงเรียนน้องขึ้นเพื่อส่งเสริมความร่วมมือและมิตรภาพใน ภูมิภาคเอเปค นับจากนั้น กระทรวงศึกษาธิการได้ร่วมมือกับกระทรวงการต่างประเทศ ดำเนินโครงการเครือข่ายโรงเรียนพี่โรงเรียนน้องของเอเปค โดยมีการสร้างเครือข่ายระหว่างนักเรียน ครู และผู้บริหารโรงเรียนในภูมิภาคเอเปคขึ้น เพื่อเสริมสร้างความรู้สึกเป็นประชาคมและมีความรับผิดชอบร่วมกัน โครงการนี้ประกอบด้วยสองส่วนคือ ในส่วนแรกได้มีการจัดตั้งเวปไซต์ขึ้น ชื่อ www.assnth.org เพื่อเวทีกลางสำหรับการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในด้านการศึกษาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศชายฝั่ง หลังจากเสร็จสิ้นโครงการส่วนแรกแล้วจะมีการจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนนานาชาติของเอเปคในปี 2546 ทั้งนี้ได้มีการนำเสนอโครงการดังกล่าวต่อ ที่ประชุมเครือข่ายการศึกษา (EDNET) ภายใต้คณะทำงานด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของเอเปคตั้งแต่ปี 2545 และได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนกลางเอเปค (APEC Central Fund) จำนวน 66,400 เหรียญสหรัฐฯ สำหรับใช้เป็นค่าเครี่องบินของประเทศสมาชิกเอเปคกำลังพัฒนา 14 เขตเศรษฐกิจ และค่าใช้จ่ายสำหรับวิทยากรต่างประเทศที่มาร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชนนานาชาติเอเปค

ค่ายเยาวชนนานาชาติเอเปคเป็นกิจกรรมหนึ่งของการประชุม เอเปค 2003 ของไทย จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-17 กรกฎาคม 2546 ณ กรุงเทพฯ ชลบุรี จันทบุรี และโรงเรียนแกนนำของเครือข่ายในจังหวัด ชายทะเล 5 แห่ง คือสมุทรปราการ ตราด ฉะเชิงเทรา สมุทรสาคร และเพชรบุรี มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 144 คน จาก 16 เขตเศรษฐกิจ คือ ชิลี ไชนีสไทเป ฮ่องกง อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น เกาหลี มาเลเซีย ปาปัวนิวกีนี เปรู ฟิลิปปินส์ สหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ แม็กซิโก แคนาดา และไทย ผลจากการจัดค่ายเยาวชนดังกล่าวทำให้ไทยได้รับการชื่นชมจากที่ประชุมคณะทำงานด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของเอเปคครั้งที่ 26 เมื่อเดือนพฤษภาคม 2547 ว่าเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมบทบาทของเยาวชนเอเปคได้อย่างดียิ่ง

ในระหว่างการดำเนินโครงการข่ายโรงเรียนพี่โรงเรียนน้องของเอเปคกระทรวงศึกษาธิการได้เปิดรับสมัครโรงเรียนไทยเป็นสมาชิกเครือข่าย ปรากฏว่ามีโรงเรียนสนใจสมัครถึง 216 แห่ง และในปีที่ผ่านมามีนักเรียนและครูเพียงบางส่วนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชนนานาชาติ ดังนั้นเพื่อเป็นการโอกาสการเรียนรู้เกี่ยวกับเอเปค กระทรวงศึกษาธิการจึงจัดการสัมมนาสำหรับสมาชิกโครงการโดย แบ่งการดำเนินงานออกเป็น 2 รุ่น โดยรุ่นที่ 1 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 กันยายน – 1 ตุลาคม 2547 ณ กรุงเทพฯ ชลบุรี จันทบุรี และตราด

 © 2020 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking