นายสมทรง งามวงษ์
Mr. Somsong Ngamwong
ผู้อำนวยการสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร. 0 2628 5646-8 ต่อ 120 ภายใน 1242
โทรสาร 02 281 0953

 
 

นางสาวสุปราณี คำยวง
Ms. Supranee Khamyuang

รักษาการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนานโยบาย
ความ
ร่วมมือต่างประเทศ                    

 

116

1245

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
กลุ่มความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศ
International Organization Cooperation Unit                                 
นางสาวสุปราณี คำยวง
Ms. Supranee Khamyuang
นักวิเทศสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่ม 116 1245 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นางภัสศรี ศิริประภา
Mrs. Patsri Siriprapa
นักวิเทศสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษ
  115 1245 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นางสาวโกมุที ยมลนันทน์
Ms. Komutee Yamolana
นักวิเทศสัมพันธ์ ชำนาญการ   115 1245 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นางสาวรัชนินท์ พงศ์อุดม
Ms. Ratchanin Pongudom

นักวิเทศสัมพันธ์ ชำนาญการ

 

115

1245

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นางสาวศิริพร วิริยะอัครเดชา
Ms. Siriporn Wiriyaukradecha
นักวิเทศสัมพันธ์ ชำนาญการ   114 1245 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นางสาวหงษ์ฟ้า วีระนพรัตน์
Ms.Hongfah Veeranopparat
นักวิเทศสัมพันธ์ ปฏิบัติการ   114 1245 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นายพัทธดนย์ หลงปาน
Mr. Pattadon Longpan
นักวิเทศสัมพันธ์ ปฏิบัติการ   114 1245 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นางสาวพนิดา ทวีลาภ
Ms. Panida Taweelap
นักวิเทศสัมพันธ์ ปฏิบัติการ   114 1245 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

กลุ่มความร่วมมือระดับภูมิภาค
Regional Cooperation Unit

นางสาววิไลลักษณ์ ผดุงกิตติมาลย์
Ms. Wilailuk Padungkittimal
นักวิเทศสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่ม 109 1244 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นางกุสุมา นวพันธ์พิมล
Mrs. Kusuma Nawaphanpimol
นักวิเทศสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษ   108 1244 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นางสาวรุ่งกานต์ พันธุ์ภักดี
Ms. Rungkan Punpukdee
นักวิเทศสัมพันธ์ ชำนาญการ   108 1244 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นางสาวเบญจพร มรรยาทอ่อน
Ms. Benjaporn Munyaton
นักวิเทศสัมพันธ์ ชำนาญการ   108 1244 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นางสาวสิริภัคค์ ธรรมบุศย์
Ms. Siripakka Dhamabus
นักวิเทศสัมพันธ์ ชำนาญการ   108 1244 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นายธัญชิต ผดุงศุภไลย
Mr. Thanchit Padungsupalai
นักวิเทศสัมพันธ์ ปฏิบัติการ   108 1244 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นายพงศกร รุทระวณิช
Mr. Pongsakorn Rudravanija
นักวิเทศสัมพันธ์ ปฏิบัติการ   110 1244 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

กลุ่มความร่วมมือทวิภาคี
Bilateral Cooperation Unit 

นางสาวจิตรลดา จันทร์แหยม
Ms. Chitralada Chanyaem
นักวิเทศสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่ม 112 1246 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นางสาวกนกวรรณ แกว่นถิ่นภู
Ms. Kanokwan Kwantinpu
นักวิเทศสัมพันธ์ ชำนาญการ   113 1246 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นางสาวกุณฑิกา พัชรชานนท์
Ms. Kuntigar Patcharachanon
นักวิเทศสัมพันธ์ ชำนาญการ   113 1246 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นางสาวปาตีฮะห์ ดอเลาะ
Ms. Pateehah Doloh
นักวิเทศสัมพันธ์ ปฏิบัติการ   117 1245 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นางสาวจาง ฟาน
Ms. Zhang Fan
ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศชาวจีน   111 1246  

กลุ่มสารสนเทศต่างประเทศ
Publication and Information Unit

นางพิมพ์วรัชญ์ เมืองนิล
Mrs. Phimwarat Muangnil
นักวิเทศสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่ม  122 4075 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นางศิริณา นาแถมพลอย
Mrs. Sirina Nathaemploy
บรรณารักษ์ ชำนาญการ   123 4075 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นายฐิติ ฟอกสันเทียะ
Mr. Thiti Forksantiah
นักวิเทศสัมพันธ์ ปฏิบัติการ   124 4075 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นายสุเมธ อรรถพันธ์พจน์
Mr. Sumeth Attapanpoj
นักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ   124 4075 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นางสาวพิมพ์ชนา ดาราธวัช
Ms. Pimchana Daratawat
พนักงานจัดทำวารสารสิ่งพิมพ์   123 4075 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นางสาวสุขฤทัย แจ่มเที่ยงตรง
Ms. Sukhruthai Jamtengtong
บุคคลภายนอกเหมาบริการ   123 4075 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ต่างประเทศ
Policy and Strategy Unit     

นางสาววิมล ลุมพิกานนท์
Ms.Wimon Lumpiganonth
นักวิเทศสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่ม 104 1247 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นายจิรัฎฐ์ แสนดี
Mr. Jirath Saendee

นักวิเทศสัมพันธ์ ชำนาญการ

 

107

1247

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นางสาวสมบุญ อนันตสกุลโรจน์
Ms. Somboon Anantasakulroj
บุคคลภายนอกเหมาบริการ   103 1247 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นางสาวรุจาภา ทานวัน
Ms. Rujapa Tharnwan
พนักงานด้านภาษาต่างประเทศ   103 1247 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นางสาวถักฝัน อุตมขจรกุล
Ms. Thafan Utamakajkul
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน
  103 1247 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

กลุ่มบริหารงานต่างประเทศ
International Administration Unit

นางนฤมล สุวรรณเนตร
Mrs. Naruemon Suwannet
นักวิเทศสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่ม 103 1247 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นางสิริกาญจน์ ทวีแก้ว
Mrs. Sirikarn Taveekeaw

เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

  119 1243 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นางแน่งน้อย อุดมพรวศิน
Mrs.Naeng-Noi Udompornwasin

เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

 

102

1250

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นางสาวธามน ญณาทัศน์

เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

  119 1282 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นางเรืองศรี มรรคทรัพย์
Mrs. Ruangsri Makasub

เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

 

101

1247

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ว่าที่ ร.ต.อนุวัฒน์ นกเทศ
Mr. Anuwat Nokthet

นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ

 

106

1156

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นางนุวดี ดีจังวิภาต
Mrs. Nuwadee Deechungvipart

เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

  119 1243 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นางสาวนิจวรีย์ วรรณาลัย
Ms. Nitvaree Wannalai
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน   102 1250 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นางสาวกรรณิการ์ ตายะ
Ms. Kannika taya
เจ้าพนักงานธุรกา รปฏิบัติงาน   102 1250 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นางวัลลภา วงคะสุ่ม
Mrs. Wanlapa Wongkhasum

นักจัดการงานทั่วไป

  101 1156 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นางสาวสุดารัตน์ ศรีวัง บุคคลภายนอกเหมาบริการ   119 1243 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking