นางขนิษฐา ห้านิรัติศัย
Mrs. Kanittha Hanirattisai

ผู้อำนวยการสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร. 0 2628 5646-8 ต่อ 120 ภายใน 1242
โทรสาร 02 281 0953

ชื่อ – นามสกุล/กลุ่มงาน

ตำแหน่ง

เบอร์ต่อ

ภายใน

เว็บไซต์ติดต่อ

ว่าง

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนานโยบาย
ความ
ร่วมมือต่างประเทศ

105

1248

กลุ่มความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศ
International Organization Cooperation Unit

นางพิมพ์วรัชญ์ เมืองนิล
Mrs. Phimwarat Muangnil

นักวิเทศสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่ม

116

1245

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

งานการศึกษา วัฒนธรรม
และสื่อสารมวลชน

นางสาวรุ่งกานต์ พันธุ์ภักดี
Ms. Rungkan Punpukdee

นักวิเทศสัมพันธ์ ชำนาญการ

115

1245

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางสาวสิริภัคค์ ธรรมบุศย์
Ms. Siripakka Dhamabus
นักวิเทศสัมพันธ์ ชำนาญการ   115 1245 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

งานวิทยาศาสตร์ และสังคมศาสตร์

นางกุสุมา นวพันธ์พิมล
Mrs. Kusuma Nawaphanpimol

นักวิเทศสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษ 114 1245 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางสาวรัชนินท์ พงศ์อุดม
Ms. Ratchanin Pongudom

นักวิเทศสัมพันธ์ ชำนาญการ

114

1245

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางสาวปาตีฮะห์ ดอเลาะ
Ms. Pateehah Doloh
นักวิเทศสัมพันธ์ ปฏิบัติการ   114 1245 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

กลุ่มความร่วมมือระดับภูมิภาค
Regional Cooperation Unit

สิบเอกสมทรง งามวงษ์
Mr. Somsong Ngamwong

นักวิเทศสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่ม

109

1244

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

งานซีมีโอ

นางภัสศรี ศิริประภา
Mrs. Patsri Siriprapa

นักวิเทศสัมพันธ์ ชำนาญการ

108

1244

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางสาวเบญจพร มรรยาทอ่อน
Ms. Benjaporn Munyaton

นักวิเทศสัมพันธ์ ชำนาญการ

108

1244

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

งานอาเซียน

นางสาวจิตรลดา จันทร์แหยม
Ms. Chitralada Chanyaem

นักวิเทศสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษ 108 1244 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางกชกร คัตตพันธ์ อาสิฬ์เฎร์
Ms. Kochakorn Khattapan Acidre

นักวิเทศสัมพันธ์ ชำนาญการ

110 1244 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นายธัญชิต ผดุงศุภไลย
Mr. Thanchit Padungsupalai

นักวิเทศสัมพันธ์ ปฏิบัติการ

110 1244 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

กลุ่มความร่วมมือทวิภาคี
Bilateral Cooperation Unit

นางสาวสุปราณี คำยวง
Ms. Supranee Khamyuang

นักวิเทศสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่ม 112 1246 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางสาวโกมุที ยมลนันทน์
Ms. Komutee Yamolanan

นักวิเทศสัมพันธ์ ชำนาญการ 111 1246 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางสาววราภรณ์ กิจอริยกุล
Ms. Waraporn Kijariyakul

นักวิเทศสัมพันธ์ ปฏิบัติการ 111 1246 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางสาวพนิดา ทวีลาภ
Ms. Panida Taweelap

นักวิเทศสัมพันธ์ ปฏิบัติการ 111 1246 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
งานกลุ่มประเทศเอเชีย

นายบวรฤทธิ์ ชัยยะเพกะ
Mr. Bovornrit Chaiyapaeka

นักวิเทศสัมพันธ์ ชำนาญการ

110 1244 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

งานกลุ่มประเทศยุโรป อเมริกาและแปซิฟิก อาหรับและแอฟริกา

นางสาวกนกวรรณ แกว่นถิ่นภู
Ms. Kanokwan Kwantinpu

นักวิเทศสัมพันธ์ ชำนาญการ

113

1246

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ว่าง

113 1246

นางสาวกุณฑิกา พัชรชานนท์
Ms. Kuntigar Patcharachanon
(ศึกษาต่อต่างประเทศ)

นักวิเทศสัมพันธ์ ปฏิบัติการ 113 1246 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางสาวฐานิศา สันตยานนท์
Ms. Thanisa Suntayanon

นักวิเทศสัมพันธ์ ปฏิบัติการ 113 1246

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางสาวจาง ฟาน
Ms. Zhang Fan

ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศชาวจีน 113 1246

กลุ่มสารสนเทศต่างประเทศ
Publication and Information Unit

นางสาววิไลลักษณ์ ผดุงกิตติมาลย์

Ms. Wilailuk Padungkittimal

นักวิเทศสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่ม

122

4075

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.m

งานเผยแพร่

นางศิริณา นาแถมพลอย
Ms. Sirina Nathaemploy

บรรณารักษ์ ชำนาญการ

123

4075

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นายฐิติ ฟอกสันเทียะ
Mr. Thiti Forksantiah
นักวิเทศสัมพันธ์ ปฏิบัติการ   123 4075 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นายสุเมธ อรรถพันธ์พจน์
Mr. Sumeth Attapanpoj
นักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ 122 4075 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางสาวพิมพ์ชนา ดาราธวัช
Ms. Pimchana Daratawat

พนักงานจัดทำวารสารสิ่งพิมพ์ 122 4075 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

งานแปลและวิชาการ

ว่าง

นักวิเทศสัมพันธ์ ชำนาญการ

124

1249

 

กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ต่างประเทศ Policy and Strategy Unit

นางสาววิมล ลุมพิกานนท์
Ms.Wimon Lumpiganonth

นักวิเทศสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษ

106

1156 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
งานนโยบาย
นางสาวชนัดดา หุ้นสวัสดิ์
Ms. Chanatda Hunsawat
นักวิเทศสัมพันธ์ ชำนาญการ   106 1156 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นายอุทัย ศาลางาม
Mr. Uthai Salangam

นักวิเทศสัมพันธ์ ชำนาญการ

107

1156

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

กลุ่มบริหารงานต่างประเทศ
International Administration Unit

นางนฤมล สุวรรณเนตร
Mrs. Naruemon Suwannet

นักวิเทศสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่ม

103

1247

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางสาวสมบุญ อนันตสกุลโรจน์
Ms. Somboon Anantasakulroj

เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน 102 1250 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางสิริกาญจน์ ทวีแก้ว
Mrs. Sirikarn Taveekeaw

เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

119

1243

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางแน่งน้อย อุดมพรวศิน
Mrs.Naeng-Noi Udompornwasin

เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

102

1250

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางสาวพัฒน์มาศ จรัสพัฒนรัชต์
Ms. Phatthamas Charatphatthanarat

เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

102 1250 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางเรืองศรี มรรคทรัพย์
Mrs. Ruangsri Makasub

เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

101

1247

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ว่าที่ ร.ต.อนุวัฒน์ นกเทศ
Mr. Anuwat Nokthet

นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ

101

1247

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางนุวดี ดีจังวิภาต
Mrs. Nuwadee Deechungvipart

เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

119 1243 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางศรัญญาภรณ์ สุทปา
Mrs. Saranyaporn Sutapa

เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน   102 1250 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นางสาวนิจวรีย์ วรรณาลัย
Ms. Nitvaree Wannalai
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน   102 1250 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางวัลลภา วงคะสุ่ม
Mrs. Wanlapa Wongkhasum

นักจัดการงานทั่วไป

103 1247

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

บุคคลภายนอกเหมาบริการ

นางบัวไหล บุญทน
Ms. Bualai Boonthon

119

1243

นางสาวสุขฤทัย แจ่มเที่ยงตรง
Ms. Sukhruthai Jamtengtong

    123 4075 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นายภาณุวัฒน์ ผลกลัด
Mr. Panuwat Phonklad

    119 1243  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ลูกจ้างโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน

นางสาวถักฝัน อุตมขจรกุล
Ms. Thafan Utamakajkul

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน

107 1156 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


© 2019 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking