คำถามที่พบบ่อยของสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
 
**คำถามที่ถูกถามบ่อยมากที่สุด** 1. Q : สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศตั้งอยู่ที่ไหน
  A : 319 กระทรวงศึกษาธิการ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

     อาคารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (อาคาร 5) ชั้น 1 ถ.ราชดำเนินนอก ดุสิต กรุงเทพฯ 10300

2. Q : สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ มีหน้าที่อะไรบ้าง
 

A : อำนาจหน้าที่ตามกฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546

     1. ประสานการดำเนินงานด้านต่างประเทศของกระทรวงกับองค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ
     2. จัดทำนโยบายและแผนความร่วมมือและงบประมาณด้านต่างประเทศ
     3. จัดทำฐานข้อมูลกลางด้านต่างประเทศที่เกี่ยวกับการศึกษา
     4. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา ให้บริการ ให้คำปรึกษาแนะนำด้านการศึกษากับต่างประเทศ
         เพื่อให้ประเทศไทยมีศักยภาพในการเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาของประเทศเพื่อนบ้านและภูมิภาค

     5. ประสานการระดมทรัพยากรและความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อพัฒนาบุคลากรของกระทรวง
         รวมทั้งประสานการระดมนักวิชาการเพื่อร่วมเป็นคณะกรรมการด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานระหว่างประเทศ

     6. ปฏิบัติการร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรืองานที่ได้รับมอบหมาย

3. Q : สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศมีกี่กลุ่มงาน กลุ่มงานอะไรบ้าง
  A : สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ ได้ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารภายในจาก 8 กลุ่มงาน เป็น 7 กลุ่มงานดังนี้
     1. กลุ่มความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศ
     2. กลุ่มความร่วมมือระดับภูมิภาค
     3. กลุ่มความร่วมมือทวิภาคี
     4. กลุ่มสารสนเทศต่างประเทศ
     5. กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ต่างประเทศ
     6. กลุ่มบริหารงานต่างประเทศ
4. Q : สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ มีทุนอะไรบ้าง
  A : ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น
     ทุนรัฐบาลรัฐคูเวต
     ทุนรัฐบาลราชอาณาจักรโมร็อกโก
     ทุนการศึกษาสาธารณรัฐประชาชนจีน
     ทุนการศึกษารัฐบาลออสเตรเลีย
     ทุนรัฐบาลสาธารณรัฐตุรกี ฯลฯ
5. Q : หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกของโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน มีอะไรบ้าง
 

A : สามารถติดตามหลักเกณฑ์และการคัดเลือกได้ที่นี่

      click here button2

6. Q : หลักเกณฑ์การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ มีอะไรบ้าง
  A : สามารถติดตามหลักเกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่นี่

     click here button2

7. Q : ห้องสมุดสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ ตั้งอยู่ที่ไหน
  A : ผู้สนใจสามารถเข้าใช้บริการได้ที่ ห้องสมุดและศูนย์เอกสารนานาชาติ
     อาคารรัชมังคลาภิเษก ชั้น 3 กระทรวงศึกษาธิการ

© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking