การจัดการความรู้ Knowledge Management ประจำปีงบประมาณ 2561 
- องค์ความรู้ เรื่อง การเตรียมเจ้าหน้าที่ประสานงาน ( Liaison Officer : LO )
เอกสารเผยแพร่แลกเปลี่ยนความรู้
- การประสานงาน (การเตรียมเจ้าหน้าที่ประสานงาน Liaison Office : LO)
- การเตรียมเจ้าหน้าที่ประสานงาน ( Liaison Office : LO )
- โครงการ 2018 ASEAN PLUS THREE 
เอกสารอ้างอิง
1. บทสัมภาษณ์ นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษา เรื่อง "การเตรียมเจ้าหน้าที่ประสานงาน ( Liaison Office : LO )
2. เอกสารประกอบการบรรยาย "หลักพิธีการทูต การรับรองแขกต่างประเทศ และมารยาทสากล" โดย กรมพิธีการทูต กระทรวงการต่างประเทศ Click...
3. เอกสารประกอบการอบรม "เจ้าหน้าที่ประสานงาน (LO) สำหรับผู้แทนระดับรัฐมนตรีที่เข้าร่วมการประชุมระหว่างประเทศ" โดย กรมพิธีการทูต กระทรวงการต่างประเทศ
4. การจัดการความรู้ของกองการต่างประเทศ ( KM )  "การจัดประชุมระหว่างประเทศ"  โดย สำนักงานการต่างประเทศ กรุงเทพมหานคร
5. การจัดการความรู้ของกองการต่างประเทศ ( KM )  "Liaison Officer"  โดย สำนักงานการต่างประเทศ กรุงเทพมหานคร
6. "Roles and Responsibilities for Liaison Officer"  Cloud Security Alliance
 
การจัดการความรู้ Knowledge Management ประจำปีงบประมาณ 2559
- องค์ความรู้ที่ 1 คู่มือการจัดเลี้ยงรับรองสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
- องค์ความรู้ที่ 2 บทความออนไลน์ เรื่อง "ปฏิบัติอย่างไร เมื่อไปงานเลี้ยง" โดยนาวาเอกหญิง เดือนฉาย เสชะนันท์
- องค์ความรู้ที่ 3 เอกสารประกอบการบรรยายจากกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง หลักพิธีการทูตการรับรองแขกต่างประเทศและมารยาทสากล
- องค์ความรู้ที่ 4 ถอดบทสัมภาษณ์จากผู้มีประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดเลี้ยงทางการทูต
- องค์ความรู้ที่ 5 แผ่นพับประกอบการบรรยายการจัดเลี้ยงรับรองแขกต่างประเทศและมารยาทสากล
- องค์ความรู้ที่ 6 ข้อมูลแลกเปลี่ยนความรู้ในสำนัก (อ้างอิงจากกระทรวงการต่างประเทศ)

การจัดการความรู้ Knowledge Management  ประจำปีงบประมาณ 2558
- องค์ความรู้ที่ 1 การจัดพิธีลงนามคู่ภาคี
- องค์ความรู้ที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ ขั้นตอน วิธีการ กรณีการเดินทางไปราชการต่างประเทศ
- องค์ความรู้ที่ 3 KM ห้องสมุดและศูนย์เอกสารนานาชาติ

การจัดการความรู้ Knowledge Management ประจำปีงบประมาณ 2557
  องค์ความรู้ที่ 1 เรื่อง พิธีการทูต (มารยาทสากล)
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. ได้ถอดบทเรียนการจัดการความรู้เรื่อง พิธีการทูต (มารยาทสากล) รายละเอียด ดังนี้
- แผ่นพับความรู้มารยาทสากล
- เอกสารนำเสนอการแลกเปลี่ยนความรู้
องค์ความรู้ที่ 2 เรื่อง เทคนิคการเตรียมพร้อมในการสมัครสอบคัดเลือกรับทุนการศึกษาต่างประเทศ
- แผ่นพับเทคนิคการเตรียมพร้อมในการสมัครสอบคัดเลือกรับทุนการศึกษาต่างประเทศ
- ตารางสรุปสาระสำคัญทุนต่างๆ ที่อยู่ในความดูแลของสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.

การจัดการความรู้ Knowledge Management  ประจำปีงบประมาณ 2556
  องค์ความรู้ที่ 1  เรื่องการจัดประชุมระหว่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. ได้ถอดบทเรียนความรู้ในการจัดรูปแบบการประชุมต่างประเทศ
- เอกสารการแลกเปลี่ยนความรู้
องค์ความรู้ที่ 2  เรื่อง MOU
- ได้ถอดบทเรียนการจัดการความรู้เรื่อง MOU

การจัดการความรู้ Knowledge Management  ประจำปีงบประมาณ 2555
องค์ความรู้ที่ 1 เรื่องทำอย่างไร...เมื่อต้องไปราชการที่ต่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. ได้ถอดบทเรียน "ทำอย่างไร...เมื่อต้องไปราชการที่ต่างประเทศ"
องค์ความรู้ที่ 2 เรื่องคู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเข้าเยี่ยมคารวะ

 

 

 

 

 

 

 


© 2020 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking