ข้อมูลสารสนเทศ วันที่ปรับปรุง
12 ก.ค. 2561
12 ก.ค. 2561

- โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน

สถิติข้อมูลนักเรียนทุน

การประกอบอาชีพของนักเรียนทุน

12 ก.ค. 2561
- สรุปรายชื่อผลการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ประชุมระดับชาติ พ.ศ. 2554 - 2562 12 ก.ค. 2561

- สถิติการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับสำนัก สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2561

  •         ผลคะแนนภาพรวม           Link
  •         ผลคะแนนจำแนกรายมิติ   Link
12 ก.ค. 2561
- สรุปข่าวความเคลื่อนไหว ของสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. 12 ก.ค. 2561
- คำกล่าว / สุนทรพจน์ทั้งหมด ของสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ 12 ก.ค. 2561
- บทความแปลทั้งหมดของสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ 12 ก.ค. 2561

- รายชื่อตำแหน่งตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 (ไทย-อังกฤษ) ตามสายงาน ประเภทและระดับตำแหน่ง

- รายชื่อตำแหน่งข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ Title of MOE’s Government Officials

12 ก.ค. 2561
- รายชื่อประเทศ/ดินแดนที่ผู้ถือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางที่ได้รับการยกเว้นการตรวจลงตรา
  และสามารถขอ Visa on Arrival สาหรับการเข้าราชอาณาจักร
15 ส.ค. 2561
- ประเทศและดินแดนที่ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยเดินทางไปได้โดยไม่ต้องขอรับการตรวจลงตรา 15 ส.ค. 2561
- คู่มือการจัดทำแบบบรรยายลักษณะงาน 26 มี.ค. 2562
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางไปราชการ 4 เม.ย. 2562
- ระเบียบกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการออกหนังสือเดินทาง พ.ศ.2558 8 ก.ค. 2562
- กฏหมายอาญาฉบับใหม่แห่งสารธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) เกี่ยวกับการฟอกเงิน การก่อการร้าย การค้ามนุษย์ และการละเมิดสิทธิมนุษยชน  1 พ.ย. 2562
ฐานข้อมูลสารสนเทศห้องสมุด วันที่ปรับปรุง
ผลการสำรวจความต้องการทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด 10 สิงหาคม 2561
ระเบียบการใช้บริการห้องสมุดและศูนย์เอกสารนานาชาติ 10 สิงหาคม 2561
สถิติผู้ใช้บริการ 10 สิงหาคม 2561
สถิติผู้ใช้บริการ ประจำปี 2561  
มกราคม 2562  
กุมภาพันธ์ 2562  
มีนาคม 2562  
เมษายน 2562  
พฤษภาคม 2562  
มิถุนายน 2562  
กรกฎาคม 2562  
สิงหาคม 2562  
กันยายน 2562   
สถิติการยืม - คืนหนังสือ 10 สิงหาคม 2561
สถิติการยืม-คืนหนังสือ ประจำปี 2561  
มกราคม 2562  
กุมภาพันธ์ 2562  
มีนาคม 2562  
เมษายน 2562  
พฤษภาคม 2562  
มิถุนายน 2562  
กรกฎาคม 2562  
สิงหาคม 2562  
กันยายน 2562  
ตุลาคม 2562  
พฤศจิกายน 2562  
ธันวาคม 2562  
ข้อมูลทะเบียนหนังสือ เอกสารที่เกี่ยวข้องในการให้บริการ 10 สิงหาคม 2561
ข้อมูลสมาชิก (ระบบปิด) 10 สิงหาคม 2561
องค์กรระหว่างประเทศ
องค์การยูเนสโก เอเปค อาเซียน
ซีมีโอ    
ความร่วมมือทวิภาคี
อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ ยุโรป
เอเชีย แอฟฟริกา ออสเตรเลีย/นิวซีแลนด์
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้    
     

 

 

 

 


© 2020 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking